Skip to main content

Põhilised koolitajad

Marika Juuse

MA psühholoogias

üle 25 aastane täiskasvanute koolituskogemus al.1995, sh Ida-Virumaal psühho-sotsiaalse teenuse käivitamine, osutamine peredele, perekeskse teenuse arendamine, meeskonna ja KOV spetsialistide koolitused ning järjepidev supervisioon.
2010-2014 SA Dharma Tugiisikute baaskoolituse koolitaja Eesti erinevates piirkondades. 2009-2015 ESF projektide elluviija sihgrupid: töötud, 50+, lastevanemad, erivajadustega inimesed jt.

Ene Vinter van Vierssen

MA psühholoogias

Täiskasvanute koolitamise kogemus al. 1996, mh.
2001 - 2005 politseiametis politsei kutsehariduse arendamine, 2006-2008 Makedoonia Vabariigi Politseiakadeemia Twinning-projekti raames, sh töökohal õppimiseks õpiülesannete ja juhendamissüsteemi loomine, juhendajate koolitamine,
2010 -2014 mentorite valimine, sotsiaaltöötajate ja klienditeenindajate juhendamine ja superviseerimine, kogemusnõustajate koolitamine.

Kati Loo

MA pedagoogikas ja filoloogias, suhtekoolitaja ja -nõustaja

Täiskasvanute koolitamise kogemus al. 2004, mh.
Al. 2010 mentorite ja sotsiaalse suunitlusega grupijuhendajate koolituse korraldaja ja läbiviija,
Al. 2012 kogemusjuhendajate koolituskava koostamine, koolituse läbiviimine, juhendamine.

Heidi Varinurm

kõrgharidus-ärijuhtimine

1996 aastast perenõustja, koolitaja.
2000-2017 Ida Politseiprefektuuri ja Politsei- ja Piirivalveameti koolitusspetsialist, pressiesindaja, koolitaja.
2017 - ... Viru Vangla hariduskorraldaja. erinevate kutseõpete ja digipädevuste õppe korraldamine peatselt vabanevatele kinnipeetavatele, vanglas õppetööd läbiviivate õpetajate nõustamine.
2018 - …Sotsiaalsete teenuste arendamine Kohtla-Järvel, sh Tööalase rehabilitatsiooni nõustamine.
2020 - …Pilootprojekt psüühilise erivajadusega inimestele.

Natalia Umarova

PhD sotsiaalpedagoogikas

MTÜ Lapsele Oma Kodu keskuse asutaja Narvas aastast 1995, täiendavad projektid:
2004-2007 riskirühma lapsed: Nõustaja-koolitaja,
2010-2011 hoolekandemeetmed töötutele lapsevanematele: Nõustaja-koolitaja,
2010-2012. Ida -Virumaa tugiisikute koolitaja SA Dharma partnerina.

Ljubov Makušina

täiskasvanutekoolitaja tase 6

Al. 1997 sotsiaaltöö juhendaja-tugiisik, sh. paljulapseliste, vaesuse piiril elavate inimeste, sh. töötute ja puuetega inimestest sotsiaalabi vajajate leidmine ja toetamine, koostöövõrgustiku arendamine Lastekaitse ja KOV sotsiaal-osakondadega: perede toetamine, vajaduste kaardistamine, võimalike abistajate kontaktide leidmine, abi kogumine, tugiürituste korraldamine, toimetulekuoskuste koolitus ja harjutus.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendaja vanglast vabanenutele ja Arestimaja asukatele.
Al. 2011 tugiisik-koolitaja, nõustaja ja järelnõustamine, tugigruppide juhendaja.

Irina Jelissejeva

MA

Kogenud ja edukas koolitaja, sh tugiisikute koolitaja. Omab praktilise sotsiaalsfääri kogemust, on saanud spetsialiseeritud väljaõpe ning on kogenud grupitöö läbiviija ning nõustaja.

Irina Oleinitš

MA jurist

Kogenud koolitaja üle kogu Eesti, täiskasvanute koolitaja tase 6.

Natalja Metelitsa

esmaabi koolitaja

Alates 2009. aastast koolitaja korraldatavatel esmaabi, töökeskkonna ja toiduhügieeni valdkonna täiskasvanute täienduskoolitusel. Tagasiside tema koolitustele on alati väga hea.

Jaana Palusaar

esmaabi koolitaja

Kogemustega esmaabi koolitaja eesti ja vene keeles. Magistrikraad haridusteadustes (andragoogika), litsenseeritud esmaabiõpetaja alates 2004.a.,õppejõud Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis.