Skip to main content

Kogemusnõustaja baaskoolitus

süvendatud fookusega isikliku kogemusasjatundlikkuse arengul „Taastujast nõustajaks“ ja täiendusmooduliga „CARe rehabilitatsioonimetoodika rakendamine kogemusnõustaja töös“ – kontakt- ja veebikoolitus

Õppekava nimetus: Kogemusnõustaja baaskoolitus süvendatud fookuse ja täiendusmooduliga – kontakt- ja veebikoolitus.

Koolituse eesmärgid:
Koolitus osalemine võimaldab

 1. omandada kogemusnõustaja TÄISKVALIFIKATSIOONi kooskõlas Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 68 Lisaga „Kogemusnõustaja koolituskava“;
 2. arendada süvendatult isiklikku kogemusasjatundlikkust meetodika põhjal „Taastujast nõustajaks“ - võrreldes määrusega ettenähtud 8 tunni asemel 18 tundi isikliku taastumisloo juhendatud läbitöötamist võimaldab süvenenumalt reflekteerida oma kriisi-/trauma kogemust eemärgiga keskenduda taastumist toetanud aspektid, mille jagamisega toetada tulevasi kliente;
 3. omandada praktiline kogemus kohalolule ja tugevustele suunatud CARe rehabilitatsioonimetoodika rakendamisest – täiendmoodul mahuga 18 akh, mille eesmärk on omandatava kogemuse kasutamine edaspidises kogemusnõustaja töös.

Suures plaanis avardab koolitusel osalemine teadlikkust meie närvisüsteemi toimimisest ja selle juhtimise võimalustest, arusaamist iseendast, inimpsüühikast ja käitumisest, maailmast ja elust, seda eriti sotsiaaltöö, pedagoogika, sotsiaalpsühholoogia, teraapia jms. sügavama mõistmise kontekstis.
Koolitust viivad läbi praktikud – kogemusnõustamise teenust üksikteenusena ja/või rehabilitatsiooni-/ erihoolekandeteenuse meeskonnatöös pakkuvad asjatundjad.
Rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus ISCED_F 2013.

Õppekava õppevaldkond: Tervis ja heaolu.

Õppesuund: Heaolu.

Õppekavarühm: 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine.

Õppekeel: Eesti keel või vene keel, koos erialase terminoloogiaga venekeelsel kursusel eesti keeles.

Õpingute alustamise tingimused:
1. Minimaalne vanus – 21 eluaastat.
2. Isiklik erivajaduse või trauma kogemus, mida osaleja koolitusel analüüsides valmistub jagama jõustaval moel sarnase erivajaduse või traumaga klientidega.
3. Soovituslikud isikuomadused: empaatiavõime, soov inimesi aidata, pingega toimetuleku oskused ennast ja teisi kahjustamata.
4. Koolituse rahastaja kinnituskiri.

NB! Individuaalseid vajadusi arvestada püüdev koolituse korraldus ja teenuse osutamine on jõukohane ka vähenenud töövõime korral.

Õppekava maht kokku: 220 akadeemilist tundi, mis koosneb:

 • Juhendatud aktiivõppe meetodil auditoorne koolitus – 182 akadeemilist tundi – veebi- ja/või kontaktõppe vormis, mis sisaldab muu hulgas:
  • 56 tundi praktikat, millest 26 tundi toimub koolitaja ja 30 tundi kogemusnõustaja teenuse osutaja juhendamisel;
 • Iseseisev töö (lisandub auditoorse koolituse mahule ja toimub sellega paralleelselt) – 38 tundi:
  • kogemusnõustaja kvalifikatsiooni omandamiseks vajalik juhendatud iseseisev töö õppekirjanduse läbitöötamiseks, taastumisloo kirjalikuks läbitöötamiseks ja eneserefleksiooniks - toimub paralleelselt auditoorse koolitusega. Juhised ja tagasiside tagab koolitaja.

Õppeaja kestus:
Koolituse auditoorne osa:
7 ak.tundi päevas – 26 koolituspäeva, 2-3 koolituspäeva nädalas.

Koolituse moodulite SISU ja ÕPIVÄLJUNDID
Koolituse tulemusena on õppija omandanud kogemusnõustaja tegevuseks vajaliku auditoorse koolituse ja koolituspraktika osade teadmised ja oskused ning arendanud süvendatult oma isiklikku kogemusasjatundlikkust.
Koolituse metoodika järgib AKTIIVÕPPE põhimõtteid, kus lühiloengutel vahendatud teoreetilised teadmised süvendatakse ja kinnistatakse kogemisliku analüüsi, arutelude praktiliste harjutuste, reflekteerimise, tagasiside, individuaalse, paaris- ja grupitöö vormis.

Koolituse sisu- ja väljundite struktuur:
Peamiste õpiväljunditena koolituse läbinud õppija:

 • Teab, mõistab ja oskab juhinduda kogemusnõustamise teenuse seadusliku raamistiku, sisu, kvalifikatsiooni, kvaliteedi ja eetika kriteeriumidest;
 • Omab ülevaadet meetoditest, kuidas jõustada klienti omandama ja rakendama tõhusamaid toimetuleku oskusi;
 • Teab, kuidas luua ja arendada kliendiga turvalist kontakti;
 • Teab ja oskab kasutada põhilisi nõustamise ja juhendamise tehnikaid;
 • Väärtustab ja oskab arendada tugivõrgustiku koostööd kliendi toimetuleku toetamiseks;
 • Teab, kuidas ennast teenuse osutajana juhtida ja oskab vältida läbipõlemist;
 • On omandanud kogemuse CARe rehabilitatsioonimetoodika põhiliste sammude rakendamisest;
 • Teab teenuste erialast terminoloogiat.

Koolitus avardab osalejate üldkompetentse sotsiaalsete oskuste, sh. eriti emotsionaalse intelligentsuse vallas.
Täpsed sisuteemad, mahud ja õpiväljundid:
vt. dokument “Kogemusnõustaja baaskoolitus süvendatud fookuse ja täiendusmooduliga – kontakt- ja veebikoolitus”.

Õpingute lõpetamise – TUNNISTUSe väljastamise – nõuded, tulemus:
1) Koolitusmoodulites osalemine vähemalt 80% ulatuses.
2) Individuaalne lõputöö analüüs-arvestus.
Lõputöö arvestus koosneb järgnevast:
1) Juhendamise abil läbitöötatud kogemusloo jagamine – vastavalt soovile paaris või grupis koos jõustava tagasisidega kaaslastelt ja/või juhendajalt;
2) Enesereflektsioon õppe- või praktikaprotsessis vaadeldud näidisjuhtumi põhjal – osaleja analüüsib ja jagab tulemust/ kogemust kursusekaaslastega, mille kohta saab tagasisidet nii kursusekaaslastelt kui koolitajatelt enda ressursside, isikuomaduste ja hoiakute kohta. Soovitav kasutada Demingi, SWOT analüüsi, CARe Isikliku profiili ja/või Gibbs’ refleksioonimudelit (täpsem juhis ja juhendamine koolitajalt);
3) Kirjalik enesetutvustus kogemusteenuse osutajana (teenuse ja enda tutvustamiseks potentsiaalsetele klientidele);
4) Kirjalik koolituse teemablokkide tagasiside: Mis oli minu jaoks oluline? Kus kasutan? Mida soovin veel juurde uurida? Tulemus võimaldab hinnata osaleja teadmisi ja oskusi ning hoiakute sobivust kogemusnõustaja tööks;
5) Koolitaja ja praktika juhendaja positiivne hinnang õppetööle, lõputööle ja praktikale.

Õppijale, kes ei täida õpingute lõpetamise nõudeid ja/või katkestab koolituse väljastatakse TÕEND osaletud koolituse osa kohta.

Piiratud pädevuse rakendamine
Piiratud pädevus on pädevus viia konsultatsiooni-, nõustamis- või psühhosotsiaalse toe protsesse ajutiselt või püsivalt läbi ainult koos teise spetsialistiga (arst, psühholoog, sotsiaaltöötaja, teine kogemusnõustaja, eripedagoog, tegevusjuhendaja) mitte iseseisvalt.
Piiratud pädevus võib olla vajalik progresseeruva või lainetava iseloomuga haiguste või terviseseisundite puhul.
Piiratud pädevuse rakendamise vajaduse võib otsustada:
1) koolitusasutus KN baaskoolituse protsessi käigus;
2) organisatsioon, mille meeskonnas kogemusnõustaja töötab;
3) kogemusnõustaja superviisor.

Põhilised koolitajad:

Marika Juuse, MA psühholoogias.
25 aastane täiskasvanute koolituskogemus al.1995, sh Ida-Virumaal psühho-sotsiaalse teenuse käivitamine, osutamine peredele, perekeskse teenuse arendamine, meeskonna ja KOV spetsialistide koolitused ning järjepidev supervisioon.
2010-2014 SA Dharma Tugiisikute baaskoolituse koolitaja Eesti erinevates piirkondades.
Rehabilitatsiooni spetsialist, CARe metoodika.

Ene Vinter-van Vierssen, MA psühholoogias.
Täiskasvanute koolitamise kogemus al. 1996, mh.
2001-2005 politseiametis politsei kutsehariduse arendamine, 2006-2008 Makedoonia Vabariigi Politseiakadeemia Twinning-projekti raames, sh töökohal õppimiseks õpiülesannete ja juhen-damissüsteemi loomine, juhendajate koolitamine,
2010-2014 mentorite valimine, sotsiaaltöötajate ja klienditeenindajate juhendamine ja super-viseerimine, kogemusnõustajate koolitamine.

Kati Loo, MA pedagoogikas ja filoloogias, psühhoteraapia väljaõpe, kogemusnõustaja, tegevusjuhendaja, suhtekoolitaja ja -nõustaja, CARe metoodika rakendaja.
Täiskasvanute koolitamise kogemus al. 2004, mh.
Al. 2010 mentorite ja sotsiaalse suunitlusega grupijuhendajate koolituse korraldaja ja läbiviija.
Al. 2012 kogemusjuhendajate koolituskava koostamine, koolituse läbiviimine, juhendamine.
Rehabilitatsiooni spetsialist, CARe metoodika praktik.

Andrei Popov, MA psühholoogias, psühho- ja hüpnoteraapia täiendkoolitus.
Nõustamise ja koolituse kogemus al. 2014.

Helena Laid, psühhoteraapia väljaõpe, kogemusnõustaja
Koolituse, nõustamise tugiisiku kogemus al. 2016,
CARe metoodika rakendaja.

Heidi Varinurm, kogemusnõustaja koolitus, al. 2016, Tugiisiku teenuse peredele rakendaja alates 1996 Ida-Virumaal. Ida-Virumaa piirkonna rehabilitatsiooni teenuse koordinaator ja CARe metoodika rakendaja.

Koolitus toimub osalejate vajadusi ja võimalusi ning eriolukorra piiranguid arvestades – kontaktõppena vajadusel kombineeritult veebiõppega:
Tallinnas aadressil Pae 19, Lasnamäel (endine lasteaia hoone) ja Kohtla-Järvel aadressil Endla 4 (endine koolimaja, praegune Täiskasvanute Koolituskeskus).
Koolituskeskuse pidaja tagab koolitusruumide vastavuse koolitusruumidele esitatavatele tingimustele.
Hooned asuvad ühiskondliku transpordi peatuste vahetus läheduses, hea ühendus kõigi linnaosadega. Ruumid asuvad esimesel korrusel. Klassiruumid on ehituslikult korralikud ja sisustatud koolituseks vajaliku mööbliga (lauad, toolid), kaasaegsete õppevahendite ja seadmetega (projektor, arvutid, interneti ühendus, paber/magnettahvlid jms.) ning võimaldavad läbi viia nii teoreetilist koolitust kui praktilisi tegevusi ja grupitööd. Kõigile osalejatele on tagatud tool ja koht laua ääres ning ruumides on piisavalt ruumi (sh kasutada 2*2 meetri distatntsi) grupitööde läbiviimiseks kas ringis või teatri stiilis.
Ruumides on olemas arvutite ja interneti kasutamise võimalus.
Ruumide läheduses on kätepesuvõimalus ja koridoris korralikult remonditud tualetid. Ruumis on võimalik organiseerida kohvipause. Ruumid, tehnika ja vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetele.

Õppematerjalid: Põhilised õppematerjalid on toodud alljärgnevas loendis. Õppematerjalid saab õppija iga koolitusteema kohta oma emakeeles ja koolitajad täiendavad neid jooksvalt. Osalejate poolt koostatud õppematerjalide kaust jääb pärast koolitust osalejatele.

Põhiliste õppematerjalide LOEND:
Sotsiaalhoolekandeseadus jt. asjassepuutuvad seadusandlikud aktid;
Dagmar Narusson „Lootuse hoidjale“;
Dirk den Hollander, Jean Pierre Wilken „Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil.“ ja muu CARe metoodiline materjal;
TÜ Nõustamispsühholoogia konspektid;
K. Köster ja K. Laur, 2008 „Materjalide kogumik nõustaja rolli arendamiseks“;
EPSÜ, 2021 „Tugigrupi juhendajate täiendkoolituse materjalid“;
Martti Lindqvist "Aitaja vari. Kurjuse ja haavatavuse probleem inimestega töötamisel";
Josef E. Colford, Alan. A. Cavaiola Crisis Intervention: A Practical Guide;
Elaine Ades Sachnoff "The Warm Up Book", käsikiri;
Erikson's stages of psychosocial development;
Первая психологическая помощь: руководство для работников на местах;
Dirk den Hollander, Jean Pierre Wilken „Kak klientõ stanovjatsja graždanami“.

Praktikabaasi kirjeldus:
Praktika toimub auditoorse koolitusega samas koolitus- ja tugikeskuses.