Skip to main content

Õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1. MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus USALDUS (reg.nr:80082466) (edaspidi Koolipidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on MTÜ TKK Usaldus (edaspidi kool) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2. Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalaseid ja vabahariduslikke täiendkoolitusi Koolipidaja koolituskeskustes Tallinnas, Kohtla-Järvel või Tellija poolt soovitud asupaigas.

1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates, ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.

1.4. Õppetöö toimub koolitustena vastavalt registreerumistele ja/ või tellimustele. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel, mis on avaldatud Koolipidaja veebilehel, sh. Töötukassa koolituspartnerina pakutavad koolitused – Töötukassa veebilehel e-tootukassa.ee. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.6. Õppetöö toimub põhiliselt eesti või vene keeles, soovi korral kokkuleppel on võimalik korraldada koolitusi ka inglise ja saksa keeles.

1.7. Asjaajamiskeel koolis on eesti keel, venekeelsete koolituste koolitusmaterjalid on vene keeles.

1.8. Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis on avaldatud MTÜ Tugi- ja Koolituskeskuse USALDUS kodulehel www.usaldustk.ee.

1.9. Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis.

1.10. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

1.10.1. Õppekava nimetus;

1.10.2. Õppekavarühm;

1.10.3. Õppeeesmärk;

1.10.4. Õpiväljundid;

1.10.5. Õppekava koostamise alus;

1.10.6. Sihtgrupp;

1.10.7. Õppekeel;

1.10.8. Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

1.10.9. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

1.10.10. Õppe sisu;

1.10.11. Õppekeskkonna kirjeldus;

1.10.12. Õppemeetod;

1.10.13. Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

1.10.14. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

1.10.15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.11. Koolipidaja jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.

1.12. Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab Koolipidaja.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Koolitusele on vajalik eelnev registreerumina. Registreeruda saab internetis (www.usaldustk.ee), e-posti teel (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) või telefoni teel usaldustk.ee avalikustatud telefoninumbritel. Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) või telefoni teel usaldustk.ee kodulehel avalikustatud telefoninumbritel.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.2.3. Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.Kursusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel allkirjastades ühtlasi õppija ja kooli suhteid reguleeriva sellekohase kokkuleppe.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Õppija võetakse Koolipidaja koolituskursusele isikliku sooviavalduse või klientfirma või koolituspartneri kinnituskirja alusel. Kooli esindaja ja õppija või klientfirma või koolituspartneri esindaja vahel sõlmitakse koolituskokkulepe, millele kantakse lektori nimi, koolituse toimumise aeg, kestus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.

5.2. Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või kokkuleppe tingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.

5.3. Õppija on lõpetanud Koolipidaja koolituskursuse, kui on sooritanud sellekohase testi, arvestuse või eksami.

5.4. Lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu Koolipidaja tunnistuse.

5.5. Õppijale, kes osales õppetööst vähemalt 80% mahus, väljastab Koolipidaja tõendi. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

5.6. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.

6. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

6.1. Õppemaksu suuruse kehtestab Koolipidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.

6.2. Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

6.3. Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist jms.

6.3.1. Ühest asutusest mitme inimese osalemisel ühel koolitusel kehtib igale osalejale soodushind -10%.

6.3.2. Kahe või enama isiku registreerumisel kehtib igale osalejale soodushind -10%.

6.3.3. Varem Koolipidaja kursustel osalejale kehtib soodustus -5%.

6.3.4. Soodustustest saab kasutada ainult üht soodustust korraga.

6.4. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust või kinnituskirja ja registreerimislehe põhjal edastatud arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, tuleb õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või Koolipidaja poolt paika pandud maksegraafiku alusel vahetult enne kursuse lõppu. Kui esitatud arve summa ei ole laekunud vastavalt kokku lepitule, on Koolipidajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada.

6.5. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata Koolipidaja meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.6. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

7. Eksami ja/või arvestuse korraldus

7.1. Kursused lõppevad eksami või arvestusega, mille mitte sooritamise korral on Õpilasel Koolipidaja poolt määratud ajal võimalus osaleda pärast eksami mittesooritamist korduseksamilvõi -arvestusel.

7.2. Korduseksami või -arvestuse eest on Õpilasel kohustus tasuda Koolile 50 Eurot vastavalt Koolipidaja esitatud arvele.

7.3. Ilma nimetatud tasu maksmata on Koolipidajal õigus Õpilast korduseksamile või -arvestusele mitte lubada.

8. Koolitusest loobumine

8.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult kooli e-kirja teel (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

8.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.

8.3. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 50% õppetasust.

8.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

9. Koolituse katkestamine

9.1. Koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), on õppijal soovi korral võimalik liituda järgmise grupiga. Vajadusel võib koolipidaja küsida uuesti liitumisel õppijalt koolitusmaterjalidega seotud kulutuste hüvitamist.

9.2. Juhul kui õppija katkestab ning tasutud on üksnes osamakse või ei ole ka seda tasutud, on õpilane kohustatud tasuma kursuse tervikarve, mis koolipidaja poolt väljastati.

10. Õppija õigused ja kohustused

10.1. Õppijal on õigus:

10.1.1. Saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.

10.1.2. Saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

10.1.3. Nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud kursuste eest;

10.1.4. Lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;

10.1.5. Saada kursuse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus.

10.2. Õppija on kohustatud:

10.2.1. Tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolipidaja töötajate korraldustele;

10.2.2. Hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

10.2.3. Käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;

10.2.4. Tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;

10.2.5. Õppija ja kooli suhteid reguleerib sellekohane leping.

11. Koolitajate kvalifikatsiooninõuded

11.1. Lektorid omavad kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

12. Vaidluste lahendamise kord

12.1. Koolipidaja ja Õppija/Koolitaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.