Skip to main content

Mittetulundusühing Tugi- ja Koolituskeksus USALDUS PÕHIKIRI

I

ÜLDSÄTTED

Ühingu ametlik nimi on mittetulundusühing Tugi- ja Koolituskeksus Usaldus (edaspidi ühing).
Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Pae 19/1, Tallinn 10116
Ühing on füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille
Peaeesmärk:
Kaasaegne toimetulev ja lõimunud ühiskond, mille õpihimulised ja ettevõtlikud ning koostööaltid liikmed väärtustavad toimetulekut ja isiklikku arengut tagavat ressurssi läbi elukestva õppimise.
Alaeesmärk:
Abi kriisiolukorda sattunud inimestele ja inimeste gruppidele sh kodanikeühendustele, et kohaneda ning toime tulla muutunud majandustingimuste ja elukorraldusega.
Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
Ühing on asutatud 27. jaanuaril 1999.a. Jõhvis.

II

ÜHINGU PÕHISUUNAD, TEGEVUSED

1. Ühingu põhisuunad oma eesmärkide saavutamiseks:
1.1 ühingu koolitusmeeskonna pidev elukestev õpe ja areng, mille juhtlõngaks on täiskasvanuhariduse põhimõte koolitajast kui elukestvast õppijast. Sellesse suunda kuuluvad meeskonna iga-aastased suve- ja talvekoolitused, mille teemad kerkivad esile ühingu igapäevases koolitustööst, aga ka väliskoolitused, mille rahastamiseks taotletatakse ressursse erinevatest elukestvat haridust toetavatest programmidest;
1.2 toimetulekuraskustega isikute ja perede jõustamine koolituste, kutsealase täiend- ja ümberõppe ning teiste täiskasvanuhariduse ürituste kaudu;
1.3 uudsete, loovate õpimeetodite ja lähenemiste rakendamine ühingu eesmärgi saavutamiseks sh läbi väliskoolituste, välispartneritelt kuuldu-õpitu-kogetu kohandamises Eesti ühiskonna, inimeste taustale, võimalustele ja vajadustele;
1.4 täiskasvanute hariduse kaasajastamine, loovuse ja innovaatiliste ideede integreerimine haridusse ja ühiskonda ning multikultuurse ühiskonna edendamine;
1.5 töötutele ja tööotsijatele, sh muukeelsetele, ja erivajadustega inimestele õppe- ja koolituskavade ning strateegiate väljatöötamine, õppematerjalide loomine, koolitamine, teavitustöö ning loominguline tegevus;
1.6 teenused vähenenud töövõimega inimestele, vajadusel nende tööandjatele. Tööalane rehabilitatsioon. Tugiteenused.
1.7 toimetulekuraskustega inimeste nõustamine, juhendamine ja toetamine;
1.8 elu aktiviseerimise ja tervislike eluviiside propageerimine, selle edendavate koolituste, seminaride, konverentside, teabepäevade, õpitubade, õppelaagrite jms korraldamine;
1.9 küsitluste ja uuringute läbiviimine oma tegevusvaldkonnas;
1.10 õpetajatele, noorsoo- ja sotsiaaltöötajatele koolituste ja seminaride korraldamine, s.h. psühholoogia ja kutsesuunitluse valdkondades;
1.11 koostöö teiste asutuste, omavalitsuste, üksikisikutega ja vastavate erialaspetsialistidega kõikidel tasanditel nii kodu- kui ka välismaal. Osalus seadusloome, kutsestandardite jms väljatöötamisel.
1.12 psühholoogiline, juriidiline ja materiaalne abi kriisiolukorda sattunud inimestele;
1.13 kodanikeühenduste aktiviseerimis-, elukestva õppe ja soolise võrdõiguslikku teabe levitimine massiteabekanalite kaudu, trükiste välja andmine;
1.14 ühistegevuse, mentorluse ja vabatahtlike tegevuse heade tavade tutvustamine rakendades ja kaasates liikmeid ja avalikkust;
1.15 propageerida humaansete väärtuste levikut trükiste, audiovisuaalsete materjalide ettevalmistamise, kirjastamise ja tootmise, küsitluste ja uuringute läbiviimise ning koolituste, konkursside, konverentside, festivalide ja teiste ürituste korraldamise kaudu;
1.16 arendada MTÜ eesmärke toetavat majandus- ja heategevust.

2. Oma tegevuses on ühingul kõik mittetulundusühingu õigused, sealjuures:
2.1 omada varalisi ja mittevaralisi õigusi, kanda kohustusi, olla hagejaks ja kostjaks ning esindada oma kliente kohtus;
2.2 asutada ühingu koosseisus fonde.

3. Ühing võib korraldada majandustegevust oma eesmärkide saavutamiseks ja tegevusprogrammide täideviimiseks. Majandustegevusest laekunud vahendid kasutatakse põhikirjalise tegevuse arendamiseks;
Ühingu vara tekib:
3.1 sisseastumis- ja liikmemaksudest;
3.2 varalistest annetustest ja eraldistest;
3.3 majandustegevusest laekuvatest tuludest;
3.4 muust tulust, mis on vajalik ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

4. Ühingu vara kasutatakse:
4.1 ühingu töö korraldamiseks;
4.2 lepinguliste tööde ja teenuste eest tasumiseks;
4.3 ühingu töötajatele palga maksmiseks;
4.4 põhivahendite ja muu vara ostmiseks ja rentimiseks;
4.5 sihtprogrammide ja projektide täitmiseks;
4.6 liikmete väljaõppeks ja täiendkoolituseks;
4.7 muudeks kulutusteks liikmete koosoleku otsusel.

5. Ühing liikmetel ei ole õigust ühingu varale, ühingul ei ole õigust liikmete varale. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust ühing kohustuste eest.

III

ÜHINGU LIIKMED

6. Ühingu asutamisel on liikmeteks ühingu asutajad vastavalt asutajaliikmete nimekirjale.

7. Ühingu liikmeks võib olla iga vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kes soovib kaasa aidata käesoleva põhikirja eesmärkide saavutamisele ning tunnistab ja järgib käesolevat põhikirja.

8. Ühingu liikmeks astumine toimub kirjaliku avalduse alusel, mis esitatakse ühingu juhatusele, kes teeb otsuse ühe kuu jooksul.

9. Ühingu liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks ja maksta liikmemaksu üldkoosoleku poolt määratud suuruses ja korras.

10. Liikme ühingust väljaarvamine toimub:
10.1 liikme tegevuse lõpetamise ja liikmemaksu tasumata jätmise korral poole aasta jooksul;
10.2 põhikirja või ühingu üldkoosoleku otsuste mittejärgimisel;
10.3 oma tegevusega ühingu huvide kahjustamisel.

11. Liikme väljaarvamine toimub üldkoosoleku otsusel, mis tehakse ühe kuu jooksul alates avalduse saabumisest või väljaastumise küsimuse ühingule esitamisest.

12. Ühingu juhatus peab liikmete registrit, millesse kantakse liikme nimi, aadress, ühingusse astumise ja sisseastumismaksu tasumise kuupäev, ühingust lahkumise või väljaarvamise kuupäev ja põhjus.

13. Ühingust lahkunud ja väljaarvatud liikmetele liikmemaksu ei tagastata.

14. Ühingu liikmetel on õigus:
14.1 osa võtta liikmete üldkoosolekust;
14.2 valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
14.3 saada teavet ühingu tegevuse ja selle tulemuste kohta, tutvuda ühingu tegevust puudutava dokumentatsiooniga;
14.4 teha ettepanekuid raskustesse sattunud perede toetamiseks ja abistamiseks ning ühingu töökorralduse parandamiseks.

15. Ühingu liige on kohustatud:
15.1 täitma põhikirja nõudeid ja juhtorganite otsuseid;
15.2 võtma osa ühingu tegevusest;
15.3 tasuma liikmemaksu;
15.4 hoidma ühingu vara ja mitte kasutama seda isikliku kasu saamise eesmärgil;
15.5 koguma informatsiooni raskustesse sattunud perede kohta, abistama neid võimaluste ja volituste piires, tehes koostööd valitsus- ja omavalitsusasutuste sotsiaaltöötajatega ja teiste asjasse puutuvate asutuste töötajatega;
15.6 mitte levitama talle abivajajate kohta teatavaks saanud konfidentsiaalset informatsiooni;
15.7 hoiduma tegudest, mis halvendavad ühingu mainet ja kahjustavad teiste isikute huve.

16. Ühingu ülesannete täitmiseks võib liikmetega sõlmida töö ja tööettevõtulepinguid, juhindudes töölepinguseaduse, võlaõigusseaduse ja tsiviilkoodeksi sätetest.

IV

STRUKTUURIÜKSUSED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

17. Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, mille pädevusse kuulub:
17.1 põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;
17.2 ühingu tegevuse reorganiseerimine ja lõpetamine;
17.3 ühingu juhatuse ja revidendi aastaaruande kinnitamine;
17.4 bilansi ja aastaeelarve kinnitamine;
17.5 ühingu tegevussuundade määramine;
17.6 majandustegevusest saadava kasumi kasutamise otsustamine;
17.7 juhatuse ja revidendi valimine;
17.8 liikmete väljaarvamise otsustamine;
17.9 sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määramine ja maksmise korra kehtestamine;
17.10 ühingu töötajate koosseisu kinnitamine;
17.11 ühingu juhatuse aruannete ärakuulamine tegevuse ja majandusliku seisu kohta;
17.12 juhatuse tegevuse kohta laekunud kaebuste lahendamine.

18. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 liikmeskonnast. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsutakse 15 päeva jooksul kokku uus üldkoosolek, mis on pädev otsuseid vastu võtma, olenemata kohalolevate liikmete arvust.

19. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast tuleb liikmetele teatada vähemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist.

20. Ühingu tööd juhib kaheliikmeline juhatus, kes valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

21. Ühingu juhatuse ülesanneteks on:
21.1 ühingu tegevuse korraldamine vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele;
21.2 ühingusse töölevõetavatega töölepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine;
21.3 ühingu töötajate töö- ja ametijuhendite kinnitamine;
21.4 ühingu liikmete vastuvõtmise otsustamine ja vormistamine, väljaarvamise vormistamine;
21.5 aastaeelarve projekti koostamine;
21.6 ühingu nimel lepingute sõlmimine ja nende täitmise tagamine;
21.7 ühingu vara sihtotstarbeline kasutamine vastavalt kinnitatud eelarvele;
21.8 aastaaruande ja bilansi esitamine üldkoosolekule;
21.9 üldkoosoleku kokkukutsumine.

22. Ühingu kontrollorganiks on üldkoosoleku poolt kaheks aastaks valitud revident. Revidendiks ei või olla ühingu raamatupidaja ega juhatuse liige, samuti tema lähemad sugulased ja hõimlased.

23. Raamatupidamise ja aruandluse õigsuse kontrollimiseks võib kasutada audiitori teenuseid.

24. Revident kontrollib ühingu finantsmajanduslikku tegevust, koostab revisjoni tulemuste kohta aruande ja esitab selle 30 päeva jooksul peale majandusaasta lõppemist juhatusele.

25. Revidendil on õigus kontrollida ühingu vara ja raamatupidamisdokumente ning nõuda nende kohta selgitusi ühingu töötajatele.

26. Revident võib saada oma ülesannete täitmise eest tasu, mille maksmise alused ja korra kinnitab üldkoosolek.

V

ÜHINGU TEGEVUSE REORGANISEERIMINE JA LÕPETAMINE

27. MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätetstatud korras;

27.1 likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud;

28. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse MTÜ-ga sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalikõiguslikule juriidilisele isikule või sihtasutusele.

Mittetulundusühingu Tugi-ja Koolituskeskus Usaldus põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 22.03.2007.

Muudetud üldkooosoleku otsusega 07.12.2017

Juhatuse liikmed:
Marika Juuse
Heidi Varinurm