Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Meist

MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus Usaldus juured pärinevad aastast 1995, kui Ida-Virumaal loodi tööks toimetulekuraskustega lastega MTÜ Lapsele Oma Kodu Jõhvi esindus. 27. jaanuaril 1999. aastal viidi põhikirja sisse olulised muudatused ning ühingu nimeks sai - Pereabikeskus PESA. 2007 aprillis sai meie organisatsioon oma praeguse nime ning see registreeriti ümber Harjumaale.

 

MTÜ Usaldus põhieesmärkideks on:

kaasaegne toimetulev ja lõimunud ühiskond, mille õpihimulised ja ettevõtlikud ning koostööaltid liikmed väärtustavad elukestva õppimise toimetulekut ja isiklikku arengut tagavat ressurssi.

 

Kantuna motost “Neilt, kes ei väsi õppimast – neile, kes soovivad paremat…” on ühingu tegevusel kolm põhisuunda:

  • Ühingu koolitusmeeskonna elukestev õpe ja areng, mille juhtlõngaks on täiskasvanuhariduse põhimõte koolitajast kui elukestvast õppijast. Sellesse suunda kuuluvad oma meeskonna iga-aastased suve- ja talvekoolitused, mille teemad kerkivad esile ühingu igapäevases koolitustööst, aga ka väliskoolitused, mille rahastamiseks taotletatakse ressursse erinevatest elukestvat haridust toetavatest programmidest.
  • Toimetulekuraskustega isikute ja perede jõustamine koolituste, kutsealase täiend- ja ümberõppe ning teiste täiskasvanuhariduse ürituste kaudu. Siia suunda kuuluvad praktiliselt kõik muud koolitused ja projektid, välja arvatud eelnevalt nimetatud meeskonnakoolitused. Siin lähtutakse põhimõttest, et kohtutakse osalejaga seal, kus too on oma igapäevaeluga takerdunud, kaardistatakse üheskoos takistused ja kitsaskohad, leitakse üles osaleja motivatsioon ja ressursid, selgitatakse väärtused ja eesmärgid ning hakatakse koos osalejaga liikuma eesmärkide suunas. Läbiv põhimõte on osaleja jõustamine ja õpioskuste arendamine osaleja iseseisvaks arenguks ja toimetulekuks ehk “pigem õng, mitte kala”. Tegevuse rahastamiseks osaletakse Töötukassa hangetes, tehakse koostööd kohalike omavalitsustega, koostatakse projekte vastavatesse programmidesse.
  • Kolmas tegevussuund ühendab tegelikult esimese ja teise ning seisneb uudsete, loovate õpimeetodite ja lähenemiste rakendamises ühingu eesmärgi saavutamise teenistusse. Seisneb see enamasti väliskoolitustel, välispartneritelt kuuldu-õpitu-kogetu kohandamises Eesti ühiskonna, inimeste taustale, võimalustele ja vajadustele. Ka selle tegevuse rahastamisel on toeks olnud varem Leonardo, nüüd Erasmus+, ESF, KÜSKi ja teised sarnased programmid.

Oma eesmärgi ja moto järgimiseks töötab ühing sihtrühmadega, kes ise iseseisvalt ei ole suutnud areneva maailma ja tehnoloogiaga sammu pidada, on jäänud elukestvast õppest kõrvale ning sattunud erinevatel põhjustel toimetulekuraskustesse.

Ühingu eelkäija MTÜ Lapsele Oma Kodu tegevusest “pärandiks” saadud õpitu ja kogetu jätkuna ühingu eelpool kirjeldatud tegevuste seas erilisel kohal tugiisikute koolitus ja eriti jõustamise põhimõte selle keskmes. Meie organisatsioon omab pikaajalist koostöökogemust alates 1994 aastast Tapa Erikooliga, mille sisuks on olnud põhiliselt personali, õpilaste ja lastevanemate nõustamine, koolitused, supervisioon. Aastatel 1999-2003 korraldasime edukalt Ida-Virumaal karjäärinõustamise metoodika koolitajate koolitusi nii eesti kui vene õppekeelega koolidele. MTÜ Tugi-ja Koolituskeskus Usaldus meeskond omab psühholoogilise nõustamise, tugiisikute teenuse, tugiteenuste koordineerimise ja tugiisikute koolitamise kogemusi nii Virumaal kui Harjumaal, Tallinnas. Pikaaegne tegevus on viidanud selgelt ka valdkonna valupunktidele: Oleme korduvalt juhtinud tähelepanu, et Eestis puuduvad ühtsed metoodikad, mis kirjeldaksid erivajadusega lapse või täiskasvanuga usaldusliku suhte loomise protsessi ja selle protsessi järjepidevat kaasatust sotsiaalvõrgustiku poolt. On erinevad teooriad ja seisukohti, kuidas erinevate sündroomide puhul käituda, aga kuidas peaks nägema pratkiliselt välja tund, päev, aasta? On seisukoht, et Aspergi sündroomiga lapsele tuleb muutustest aegsasti ette teatada. Mida aga teha siis, kui seda aega ei ole? On teada, et autismi sümptomitega lapse kaasamiseks on abiks tema harjutamine tunni struktuuri ja rütmiga, aga kuidas seda teha praktiliselt? Kuidas leida kompromiss tulemuste saavutamise ja piisava aja ning tempo leidmise vahel kliendi harjutamiseks. Käitumishäiretega laste puhul on levinud võteteks autoritaarse käitumine ja vanemate informeerimine (=karistamine), aga mida siis teha praktiliselt olukorra muutmiseks, mis ei toimi üleöö ega ka ainult mõne osapoole ponnistuste tulemusena vaid eeldab pikaajalist kooskõlastatud koostööd?

Nendele ja sarnastele küsimustele otsime vastuseid ja jätkuvalt partnereid, kes on valmis vahetama kogemust ja praktikaid, sh kasutatavat koolitusmetoodikat ning levitama tulemusi rakendades neid oma koolitustegevuses ja spetsiaalse abiõpetajate koolitusõppekava koostamisel.