Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Õppekavad

Õppekava nimetus: Tugiisik, isiklik abistaja, kogemusnõustaja
Õppekava annab võimaluse spetsialiseerumiseks tugiisikuna ja/või isikliku abistajana ning arvestab-arendab osaleja eelnevat kogemust vastavas tegevusvaldkonnas (sotsiaaltöö, pedagoogiline, psühholoogiline vms.).

Õppekeel: Eesti keel, vene keel, koos erialase terminoloogia ja suhtluse praktiseerimisega eestikeelsel kursusel vene keeles ja venekeelsel kursusel eesti keeles.

Õppekava maht kokku: Auditoorne koolitus (aktiivõppe meetodil) - 180 tundi + soovituslik praktika orienteeruvalt alates 40 tunnist (praktika maht ja kestus sõltuvad iga konkreetse osaleja eelnevast vastava valdkonna kogemusest).

Praktika osakaal (lisaks õppekava mahule):
Tugiisikule ja isiklikule abistajale soovituslik (!): alates 40 tunnist, sõltuvalt osaleja eelnevast vastava valdkonna kogemusest, Kogemusnõustajale kohustuslik (!): 42 tundi Kogemusnõustamise juhendatud praktika.

Põhilised koolitajad:

Marika Juuse, MA psühholoogias,
25 aastane täiskasvanute koolituskogemus al.1995, sh Ida-Virumaal psühho-sotsiaalse teenuse käivitamine, osutamine peredele, perekeskse teenuse arendamine, meeskonna ja KOV spetsialistide koolitused ning järjepidev supervisioon.
2010-2014 SA Dharma Tugiisikute baaskoolituse koolitaja Eesti erinevates piirkondades.

Ene Vinter-van Vierssen, MA psühholoogias,
Täiskasvanute koolitamise kogemus al. 1996, mh.
2001 - 2005 politseiametis politsei kutsehariduse arendamine, 2006-2008 Makedoonia Vabariigi Politseiakadeemia Twinning-projekti raames, sh töökohal õppimiseks õpiülesannete ja juhen-damissüsteemi loomine, juhendajate koolitamine,
2010 -2014 mentorite valimine, sotsiaaltöötajate ja klienditeenindajate juhendamine ja super-viseerimine, kogemusnõustajate koolitamine.

Kati Loo, MA pedagoogikas ja filoloogias, suhtekoolitaja ja -nõustaja,
Täiskasvanute koolitamise kogemus al. 2004, mh.
Al. 2010 mentorite ja sotsiaalse suunitlusega grupijuhendajate koolituse korraldaja ja läbiviija,
Al. 2012 kogemusjuhendajate koolituskava koostamine, koolituse läbiviimine, juhendamine.

Jaana Palusaar, esmaabi koolitaja,
Kogemustega esmaabi koolitaja eesti ja vene keeles. Magistrikraad haridusteadustes (andragoogika), litsenseeritud esmaabiõpetaja alates 2004.a.,õppejõud Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis.

Õppe eesmärgid
Koolituse läbimine annab teadmised ja oskused töötamiseks (A) laste ja perede tugiisikuna, kelle toimetulek on sotsiaal- ja/ või lastekaitsetöötaja hinnangul kriitiline või (B) erivajadusega inimese isikliku abistajana või (C) kogemusnõustajana.
Koolituse eesmärgiks on anda õppijale ettevalmistus lapsega/lastega pere või erivajadusega isiku (edaspidi klient) jõustamiseks, juhendamiseks ja nõustamiseks toimetulekul igapäevases elukeskkonnas. Jõustamise eesmärgiks on aidata klientidel saavutada kontroll oma toimetuleku üle, märgata ja tunnustada inimeste püüdlusi, võimalusi, andeid, võimeid, kompetentsi, elus edasiviivaid väärtusi ja tulevikuplaane ning anda klientidele võimalus proovida korraldada iseseisvalt oma elu.
Õppekava juhindub vastavate teenuste kohta seadusaktides kehtestatud tingimustest ja nõudmistest: SM määrus 21.12.15.

Peamised õpiväljundid
Koolitus on suunatud järgmiste kompetentside omandamiseks:
1) tugiisiku-isiliku abistaja tegevuse seaduslik raamistik, kvaliteedikriteeriumid;
2) võrgustiku koostöö pere/kliendi, teenuse osutaja ning omavalitsuse esindaja(te) vahel: teenuse vajaduse hindamiseks ja oodatavatest tulemustest sõltuvalt töö sisu, ülesannete ja korralduse planeerimiseks;
3) pere/kliendi jõustamine laste/ kliendi arengut soodustavate tingimuste ja lastega seotud õiguste tagamisel (tugiisik);
4) pere/kliendi juhendamine igapäevaelus konkreetsete tegevuste või toimingute tegemiseks, toimetulekuoskuste õppimiseks;
5) lapse õppe-/ kliendi töös toetamine ja arendavate tegevuste läbiviimise toetamine (haridus)asutuses;
6) pere/kliendi toetamine – emotsionaalse ja psühhosotsiaalse toe pakkumine;
7) koostöös peret/klienti toetava võrgustiku kujundamine;
8) lapse turvalisuse jälgimine peres (tugiisik);
9) teenuse dokumenteerimine, analüüs ja arendamine, sealhulgas teenuse saajate rahulolu-tagasiside;
10) Teadmised taastumisteooriatest ja oskus seostada neid isikliku kogemusega
11) Teadmised sotsiaalala eetikakoodeksi kohta ja oskus leida lahendused eetilistele küsimustele oma igapäevatöös;
12) oskus kasutada esmaseid nõustamistehnikaid nii individuaalselt kui grupis;
13) teadmised isikliku kogemusega seonduvatest kriisiteooriatest;
oskus valida vajaduse korral sobivad sekkumised kriisitööks, sh. koostööoskus tugivõrgustiku ja kriisiabiga;
14) teadmised jõustamistöös kasutatavate grupitööde liike, arengufaase, dünaamikat,
oskus teadlikult valida olukorrale vastavad juhtimistehnikad;
15) täiendava professionaalse enesearengu kavandamine;
16) Töö spetsiifika erivajadustega klientidega;
17) Eesti keel: Eesti keelne terminoloogia tugiisiku, isikliku abistaja, kogemusnõustaja töös, oskus täita ning selgitada eestikeelset dokumentatsiooni ja suhelda kliendi ning koostöövõrgustikuga – maht orienteeruvalt 40 tundi, läbivalt iga mooduli kaupa kogu koolituse vältel;
18) Digioskused töös tugiisikuna, isikliku abistajana, kogemusnõustajana
19) Esmaabi baaskursus (16 t)
20) Lõputöö (kogemusnõustaja juhtumi analüüs)

Õppeaja kestus
Koolituse auditoorne osa: Olenevalt koolituse kokkuleppes kinnitatatavast koolituspäevade pikkusest – reeglina 4 või 6 ak.tundi päevas –) 24 – 35 koolituspäeva kahe kuu jooksul, millele järgneb tugiisikule-isiklikule abistajale soovituslik, kogemusnõustajale kohustuslik praktika, vt. alajaotust “Praktika osakaal”.

Õpingute alustamise tingimused
1. Minimaalne vanus - 21 eluaastat.
2. Soovitavalt on koolitusel osalejal pedagoogiline, psühholoogiline või sotsiaaltööalane haridus või pedagoogiline või sotsiaaltööalane kogemus.
3. Kogemusnõustajal on isiklik erivajaduse või trauma kogemus, mida ta koolitusel analüüsides valmistub jagama sarnase erivajaduse või traumaga klientidega.
4. Soovituslikud isikuomadused: hea suhtlemisoskus, positiivsus, empaatiavõime, pingetaluvus ennast ja teisi kahjustamata.
5. Koolituse rahastaja kinnituskiri.
6. Test ja intervjuu, mis viiakse läbi tugiisiku teenuse ja/või isikliku abistaja teenuse tellija ja kogemustega osutaja poolt.

Õpingute lõpetamise nõuded, tulemus
1. Koolitusmoodulites osalemine vähemalt 80% ulatuses ja soovituslik või kohustuslik dokumenteeritud praktika eesmärgiga ülevaate omandamine isikliku kogemuspõhise valdkonnaga seonduvate ravi-, rehabilitatsiooni- ja toetavate teenuste süsteemist ja olemusest ja teadlikkus teenuste vajalikkusest.
2. Lõputöö koostamine ja kaitsmine.
3. Lõputöö kaitsnud osalejad saavad koolituse sooritamist dokumenteeriva Tunnistuse.

Õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Pae 19, Lasnamäe (endine lasteaia hoone) ja Kohtla-Järvel aadressil Endla 4 (endine koolimaja, praegune Täiskasvanute Koolituskeskus), Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Vabrikuväljak 1. Koolituskeskuse pidajal on kõigi koolitusruumide haldajatega pikaajalised rendilepingud, vt. lisatud.
Hooned asuvad ühiskondliku transpordi peatuste vahetus läheduses, hea ühendus kõigi linnaosadega. Ruumid asuvad esimesel, teisel ja kolmandal korrusel. Klassiruumid on ehituslikult korralikud ja sisustatud koolituseks vajaliku mööbliga (lauad, toolid), kaasaegsete õppevahendite ja seadmetega (projektor, arvutid, interneti ühendus, paber/magnettahvlid jms.) ning võimaldavad läbi viia nii teoreetilist koolitust kui praktilisi tegevusi ja grupitööd. Kõigile osalejatele on tagatud tool ja koht laua ääres ning ruumides on piisavalt ruumi grupitööde läbiviimiseks ka ringis või teatri stiilis. Ruumides on olemas arvutite ja interneti kasutamise võimalus.
Ruumide läheduses on kätepesuvõimalus ja koridoris korralikult remonditud tualetid. Ruumis on võimalik organiseerida kohvipause. Ruumid, tehnika ja vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetele.

Praktikabaasi kirjeldus (kui õppekava sisaldab praktikat)
Teenuse osutamine teenust vajava kliendi juures, analüüs ja tagasiside koolituskohas.