Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Õppekavad

Õppekava nimetus: Täiskasvanute koolitaja koolitus.

Õppekava õppevaldkond: Haridus.

Õppesuund: Hariduse interdistsiplinaarne õppesuund.

Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm.

Õppekeel: Eesti keel, vene keel.

Õppekava maht kokku: 160 akadeemilist tundi, mis koosneb kontakt- ja juhendatud iseseisvast õppest.

Iseseisev õpe: seisneb eneseanalüüsi juhendatud koostamises, orienteeruv osakaal ca. 40-60 akadeemilist tundi.

Praktika: Soovi korral on võimalik täiendada oma täiskasvanute koolitamise kogemust koolitust läbiviivate koolitajate juures. Praktika soovist palume märku anda eraldi.

Praktika osakaal (lisaks õppekava mahule): Sõltub osaleja eelnevast koolitaja-juhendaja kogemusest.
 

I. Kursuse EESMÄRGID

Kursuse eesmärk on olla teoreetiliste sisendite ja praktiliste kogemustega toeks täiskasvanuid juhendavatele ja koolitavatele inimestele nende koolitamise kogemuse analüüsimisel ja täiskasvanute koolitaja kutseeksami intervjuuks ettevalmistamisel ehk toetada koolitajate professionaalset arengut arutledes osalejatega peaasjalikult küsimuse üle:
Millised koolitaja teadmised, oskused ja hoiakud tagavad täiskasvanud õppijale suunatud koolitustegevuse sihipärasuse, kaasatuse ja tulemuslikkuse?
Kursuse tulemusena on koolitaja valmistunud täiskasvanute koolitaja kutse tasemeeksamiks - analüüsinud oma koolitamise kogemust, mille tulemusena mõistnud, millisele kutsetasemele see vastab ja mõtestanud oma isikliku õpetamise teooria.
 

II. Kursuse SIHTRÜHM

Koolitajad, õpetajad, lektorid, õppejõud, tuutorid, mentorid, nõustajad, konsultandid jt. täiskasvanuid juhendavad spetsialistid, kes soovivad valmistuda täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks ja tulemuslikult koolitada ning juhendada täiskasvanud osalejaid.
 

III. Kursuse alustamise TINGIMUSED

Huviline on vähemalt 21 aastat vana, omab täiskasvanute juhendamise kogemust, vähemalt keskharidust ja valdab kursuse õppekeelt.
 

IV. Kursuse põhilised ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse:
• On mõtestanud enda jaoks täiskasvanute koolituse põhimõtted ja analüüsinud erinevaid koolkondi, mille põhjal on sõnastanud enda isikliku õpetamise teooria, millest juhindub koolitustegevust ette valmistades, läbi viies, analüüsides ja hinnates;
• On mõtestanud enda kui koolitaja olemasolevad kompetentsid ja arenguvajadused ning -perspektiivid;
• On valmistunud täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks, läbi töötanud kutse läbivad ja osakompetentside nõuded;
• On koostanud kutseeksamiks vajaliku portfoolio koos Eneseanalüüsiga ja valmistunud kogemuspõhiseks Intervjuuks.
 

V. Õppekava koostamise ALUS

Kutsestandard “Täiskasvanute koolitaja, tase 5 ja 6”.
 

VI. Õppe SISU teemad

1. Tänapäevane arusaam õppimisest ja koolitamisest, isiklik kogemus
2. Neurobioloogilised avastused ehk kas aju juhib või saab aju ka juhtida?
3. Õppimine täiskasvanud eas
4. Koolitamise filosoofilised koolkonnad, eneseanalüüs
5. Õpioskused ja õpistiilid - õppima õppimine
6. Õppimist soodustava keskkonna loomine
7. Õppimise psühholoogilised alused
8. Koolitusprotsess ülevaates
9. Koolituse ettevalmistamine, koolituskava koostamine
10. Koolituse alustamine ja sissejuhatus
11. Juhtimine ja suhtlemine koolitusprotsessis
12. Ülevaade koolitusmeetoditest
13. Grupidünaamika ja sellega arvestamine
14. Õpibarjäärid ja vastupanu õppimisele
15. Õpitulemuste tagasisidestamine ja hindamine
16. Koolituse lõpetamine
17. Tulemuslikku õppimist toetavad strateegiad ja võtted
18. Koolitaja kui ennastjuhtiv õppija, eneseareng.
 

VI. ÕppeMETOODIKA

Koolitus järgib interaktiivõppemeetodeid, arvestab õppijate individuaalseid ressursse ja on suunatud konkreetsete praktiliste tulemusele – Eneseanalüüsi koostamisele: Teoreetilised sisendid, loovuse ja ajutegevuse ergutused, iseseisev töö, arutelud, individuaalne-, paaris- ja grupitöö, vaatluspraktika, analüüs, tagasiside.
 

VII. ÕppeMATERJAL

Osalejad saavad õppematerjali emakeeles ja teemade kaupa, seda täiendatakse koolituse vältel, jaotusmaterjalidest koostatud kaust jääb pärast koolitus lõppu osalejale.
 

VIII. Põhiline ÕPPEKIRJANDUS

• www.andras.ee
• Koolitaja käsiraamat. Talvi Märja. ETKA Andras, 2011.
• Õppimine ja õppimisoskuste arendamine täiskasvanuna. Riina Beljajev, Kätlin Vanari. Sisekaitseakadeemia, 2005.
• Nüüdisaegne õpikäsitlus, Tartu Ülikooli e-kursus, 2018.
• Igapäevaoskused: kuidas ennast kehtestada, teisi kuulata ja konflikte lahendada. Bolton, R. Väike Vanker, 2002.
• Konfliktidest ja suhtlemisoskustest õpetamisel ning juhtimisel. Krips, H, Atlex, 2010.
 

IX. NÕUDED kursuse lõpetamiseks

Koolitatav osaleb aktiivselt vähemalt 80% kontakttundidest ja on läbi töötanud vastava materjali.
Koolituse lõpuks on osaleja läbi töötanud täiskasvanute koolitaja kutseeksami eneseanalüüsi.
 

X. HINDAMINE

Formatiivne hindamine ja tagasiside toimuvad regulaarselt.
Summatiivse hindamise aluseks on intervjuu kutseeksami Eneseanalüüsi põhjal, mis juhindub kutseeksami Hindamisstandardi kriteeriumidest.
 

XI. Kursuse läbimisel väljastatav DOKUMENT

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
TÕEND osaletud koolitusosa kohta, kui õpitulemusi ei saavutatud või kui osaleja katkestas koolituse.
 

XII. KOOLITAJAte kompetentsust tagav kvalifikatsioon

Kõrgharidus: pedagoogiline, sotsiaalne või psühholoogiline
Täiskasvanute koolitaja kutse, min. tase 6 ja
Täiskasvanute koolitaja töökogemus: min. 5 aastat
Põhilised lektorid:
Marika Juuse - psühholoogia magister, täiskasvanute koolitaja 6. tase, nõustaja;
Kati Loo - filoloogia magister, täiskasvanute koolitaja 6. tase, suhtekoolitaja-nõustaja;
Ene Vinter-van Viersen - psühholoogia magister, täiskasvanute koolitaja 6. tase, nõustaja;
Ljubov Makušina - täiskasvanute koolitaja 6. tase, grupijuhendaja-nõustaja.
 

XIII. ÕPPEMAKS

Koolituse maksumus on 160 tundi – 1880 eurod;
Lisanduva praktika tasu – eraldi kokkuleppel, vastavalt osaleja varasamatele juhendamise-koolitamise kogemustele.
Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve alusel või maksegraafiku alusel või tasumine garanteerida koolituskaardi finantseerimise korral vastavalt Töötukassa koolituse finantseerimise tingimustele kinnituskirja alusel.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord: Koolitusest loobumise korral palume sellest koos põhjusega teada anda meiliaadressil itakool@gmail.com.
Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.
Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on koolituse läbiviijal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada.
 

XIV. GRUPI SUURUS

Individuaalset analüüsi võimaldav väike grupp 2-8 osalejat.
 

XV. VAIDLUSED

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused halduskohtus.
 

XVI. ÕPPEKESKKOND

MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus USALDUS KOOLITUSED toimuvad Tallinna või Kohtla-Järve koolituskeskustes: Pae 19/1, Tallinnas ja Endla 4, Kohtla-Järvel. Lisaks kasutame vajadusel teiste koostööpartnerite koolitusklasse.
Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Kursustel on võimalus kasutada toimivat internetiühendust. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm).
Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada osalejatele individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilitamine.
 

XVII. KVALITEEDI tagamise tingimused ja kord

Koolituse lõpus palume tagasisidet nii koolitajale kui korraldusele nii õppijatelt kui koolitajatelt ja analüüsime tulemusi Deming’ koolitusprotsessi ringi põhjal.
Asjakohaseid ettepanekuid arvestame edasiste koolituste läbiviimisel.
 

XVIII. MUU oluline teave

MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus USALDUS jätab endale õiguse teha vajadusel õppeplaanis põhjendatud muudatusi.
Väheste registreerujate tõttu on koolitusasutuse pidajal õigus kursus ära jätta või edasi lükata, millest teavitatakse kursusele registreerunuid viivtamatult.
Õppekava on väljatöötatud ja piloteeritud KÜSK VÜF projekti raames 2012-2014, täiendatud 30. September 2018.