Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Õppekavad

Õppekava kinnitamise aeg: HTM tegevusluba (k/k 441, 29.10.14) väljatöötatud ja piloteeritud KÜSK VÜF projekti raames 2012-2014.

Õppekava nimetus: Täiskasvanute koolitaja (tase 5, 6) koolitus.

Õppekeel: Eesti keel, vene keel.

Õppekava maht kokku: 160 tundi (auditoorne), vajadusel lisandub praktika.

Iseseisva töö osakaal: Auditoorse koolituse raames - kuni 10%, individuaalse ja paaristöö vormis.

Praktika osakaal (lisaks õppekava mahule): Sõltuvalt osaleja eelnevast koolitaja-juhendaja kogemusest.

Õppe eesmärgid ja –sisu

Koolituse läbimine annab teadmised ja oskused töötamiseks kogemusjuhendaja-täiskasvanute koolitajana – näiteks õpetaja, lektori, kogemusnõustaja, õppejõu, mentori, konsultandina vms., eesmärgiga osata kujundada ja läbi viia sihipäraselt koolitusprotsessi ning toetada täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearengut valdkonnas/ valdkondades, milles koolitajal on endal isiklik kogemus, arvestades sealjuures õppijate erinevat vanust, kogemust, eelnevat haridust, sotsiaalset staatust, teadmiste süsteeme, mõtlemisharjumusi, eelarvamusi, stereotüüpe, hoiakuid ja väärtushinnanguid, mille õpilased toovad kaasa õppesituatsioonidesse. Koolitusel omandatud teadmised ja oskused loovad eelduse täiskasvanute koolitaja 5, 6. taseme kutse omandamiseks.

Õpiväljundid: Koolitus on suunatud järgmiste kompetentside omandamiseks:

  1. Õppesituatsioonide ja materjalide ettevalmistamine teadmiste ja oskuste vahendamiseks, mis toetavad osalejate tõhusat toimetulekut vastavas kogemusvaldkonnas.
  2. Tulemustele orienteeritud õppeprotsessi läbiviimine teadmiste ja oskuste omandamiseks ning praktiseerimiseks, mis toetavad osalejate tõhusat toimetulekut vastavas kogemusvaldkonnas, vastavalt EL raamtingimustele ja Eesti Täiskasvanute koolituse seaduse (TÄKS) nõuetele.
  3. Õppeprotsessi analüüs ja hindamine ning tulemuste integreerimine.
  4. Professionaalse enesearengu kavandamine.
  5. Huvi ja vajaduse korral ning praktika läbimisel juhendatud ja superviseeritud praktiline kogemus koolitusel omandatud teadmiste ja oskuste kinnistamiseks.

Õppemeetodid: Interaktiivne kaasav õpe, osaleja individuaalseid ressursse arvestav, konkreetsetele praktilistele oskustele suunatud.

Õppekeskkond: Kaasaegse tehnikaga õppetegevust psühholoogiliselt, mentaalselt ja füüsiliselt toetavad koolitusruumid Tallinnas – aadressil Pae 19/1, Kohtla-Järvel – Endla 4 ja mujal Eestis - vastavalt konkreetsele koolitustellimusele.

Õppematerjalid: Antakse osalejale teemade haaval, täiendatakse koolituse vältel, jäävad pärast koolitust osalejale.

Õppeaja kestus: 6-9 nädalat, millele järgneb praktika kestusega alates 2 nädalast sõltuvalt iga konkreetse osaleja eelnevast koolitaja-juhendana kogemusest. Sobib töötavatele inimestele kvalifikatsiooni tõstmise võimalusena tööd katkestamata.

Õpingute alustamise tingimused: Minimaalne vanus - 21 eluaastat. Soovitavalt on koolitusel osalejal eelnevalt omandatud pedagoogiline, psühholoogiline või sotsiaaltööalane kõrgharidus või muu kõrgharidus ja koolitus- ning/või sotsiaaltööalane kogemus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus. Koolitusel osalemise, kuid kriteeriumidele mittetäitmise korral väljastatakse osalejale tõend koolitusel osalemise kohtal, kus märgitakse ära osaletud koolituse osakaal.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, hindamismeetodid ja –kriteeriumid: Koolituse tunnistuse saamiseks on vajalik min. 80% osalemine koolitustundides ja õpiväljundite omandamist peegeldav analüüs.

Maksumus: Auditoorne osa 160 tundi – 1880 eur; praktika – kokkuleppel, vastavalt osaleja varasamatele juhendamise-koolitamise kohtemustele.

Grupi suurus: 2-8 osalejat.

Põhilised lektorid:
Marika Juuse (psühholoogia magister, täiskasvanute koolitaja 6. tase, nõustaja),
Kati Loo (filoloogia magister, täiskasvanute koolitaja 6. tase, suhtekoolitaja-nõustaja),
Ene Vinter-van Viersen (psühholoogia magister, täiskasvanute koolitaja 6. tase, nõustaja),
Ljubov Makušina (täiskasvanute koolitaja 5. tase, grupijuhendaja-nõustaja).