Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Õppekavad

Koolitus on eriti sobiv ka vähenenud töövõimega inimestele konkreetsete praktiliste töövõtete omandamiseks kasvava tööjõuvajadusega tegevusvaldkonnas.

Õppekava nimetus: Praktiline sissejuhatus puhastusteeninduse töövõtetesse (inglise keeles: Cleaning ABC).
Koolituse läbimise tulemusel saab osaleja teoreetilised teadmised ja praktilised oskused büroopindade ning auditooriumide puhastamiseks.
Koolitus – 50 tundi - on sissejuhatav osa puhastusteenindaja kutseeksamiks, 3. tase, ettevalmistavast koolitusest kogumahuga 204 tundi.

Rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse ISCED_F 2013 alusel.

Õppekava õppevaldkond: Teeninduse õppevaldkond.

Õppesuund: Isikuteeninduse õppesuund.

Õppekavarühm: 1011 Koduteeninduse õppekavarühm (kuigi tegemist ei ole otseselt kodukoristusega).

Õppekeel: Vene keel, koos erialase terminoloogia ja suhtluse praktiseerimisega eesti keeles.

Õppe eesmärgid: Koolituse läbimine annab teadmised ja oskused büroopindade ning auditooriumide puhastustööde planeerimiseks ning teostamiseks.
Õppekava juhindub Puhastusteenindaja kutsestandardi tingimustest ja nõuetest, kujutades endast kutsestandardiks ettevalmistava koolituse praktilist sissejuhatavat osa.

Õpingute alustamise tingimused:
1. Vanus ja haridus: Osaleja võiks olla soovitavalt täisealine ja omandanud põhihariduse.
2. Koolituse rahastaja kinnituskiri.

Õppekava maht kokku: Auditoorne aktiivõppe meetodil praktiline koolitus kogumahuga 50 akadeemilist tundi.

Iseseisva töö maht: Koolitusel aktiivse osalemise korral piisab kinnistamiseks märkmete ja materjalide ülevaatamisest, eraldi iseseisva töö koostamine ei ole vajalik.

Praktika osakaal (lisaks õppekava mahule): Soovituslik, kuid mitte kohustuslik

Õppeaja kestus: Koolituse auditoorne osa: Vastavalt registreerunud osalejatega koolituse alguses kooskõlastatavale kokkuleppele –tavaliselt 5 ak.tundi päevas = kokku 10 koolituspäeva maksimaalselt 2 teineteisele järgneva kuu jooksul.

Koolituse moodulite SISU ja ÕPIVÄLJUNDID

Individuaalse lähenemisega lühikeste õppesessioonidena väikeses rühmas läbi viidav praktiline koolitus sobib suurepäraselt ka nii piiratud töövõimega kui osalist ja paindlikku tööaega eelistavatele isikutele.

Õppe sisu: Sissejuhatus erialasse.
Puhastusteenindaja kui eriala määratlus, kutse-eetika ja konfidentsiaalsus.
Ergonoomika.
Määrdumise ja saastumise põhjused.
Puhastusprotsessi liigid, põhilised osapooled, nende huvid.
Töö keskkond ja eripära ning alused.
Tööks vajalikud isikuomadused.
Mustuse märkamine ja liigitus.
Koristusvaldkonna sõnavara (soovi / vajaduse korral ka võõrkeeles).

Koolituse ÕPIVÄLJUNDID ehk koolituse lõpetanu:
On teadlik puhastusteenindaja töö alustest ja eripäradest.
On teadlik määrdumise ja saastumise põhjustest.
On teadlik puhastusprotsessi liikidest, põhilistest osapooltest ja kliendi/ tööandja vajadustest.
On teadlik erinevatest töötamise tingimustest, sh. lepingud.
On teadlik ja oskab hoida ja arendada tervist, ausust, hoolikust, täpsust, teenindusvalmidust, kohuse- ja vastutustunnet ning pingetaluvust.
Oskab märgata ja määratleda mustuse liike.
Oskab büroopindade ja auditooriumite puhastamiseks vajalikke töövõtteid.
Teab koristusvaldkonna põhilist sõnavara.

Õpingute lõpetamise nõuded, tulemus: Tunnistus koolitusmoodulites vähemalt 80% ulatuses osalenutele ja testi sooritajatele. Teistele tõend osaletud moodulite kohta.

Õppekeskkonna kirjeldus: Hubane, avar loomuliku valgusega auditoorium, kaasaegne koolitustehnika, kaasaegsed puhastusvahendid.

Õppematerjalid: Kogenud praktiku ja kutsega täiskasvanute koolitaja osalejate ressurssidele ja vajadustele kohandatavad jaotusmaterjalid ning tänapäevased puhastusvahendid.

KoolitajaAlla Bereza, kutsega täiskasvanute koolitaja, tase VI.
Alla on asjalik, põhjalik, kannatlik, ise uutele teadmistele ja oskustele avatud sõbralik inimene - kogenud praktik, kellel on endal puhastusteenindaja kutse ja puhastusteenindajate koolitamise kogemus nii St. Peterburgis kui Tallinnas ja Ida-Virumaal.

Õpperuumid: asuvad Tallinnas aadressil Pae 19, Lasnamäel (endine lasteaia hoone).
Kaasaegselt sisustatud õppimist ja praktikat soodustav keskkond. Ligipääsetav ka liikumispuudega inimsele (kaldtee).
Parkimisvõimalus hoone ees.
Hooned asuvad ühiskondliku transpordi peatuste vahetus läheduses, hea ühendus kõigi linnaosadega.