Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Õppekavad

Õppekava nimetus: Kogemusnõustaja täiendkoolitus.

Rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse ISCED_F 2013 alusel.

Õppekava õppevaldkond: Tervis ja heaolu.

Õppesuund: Heaolu.

Õppekavarühm: 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine.

Õppekeel: Eesti keel, vene keel, koos erialase terminoloogia ja suhtluse praktiseerimisega eestikeelsel kursusel vene keeles ja venekeelsel kursusel eesti keeles.

Õppe eesmärgid: Anda osalejale teadmised ja oskused, mis on vajalikud spetsialiseerumiseks KOGEMUSNÕUSTAJANA, arendades eelnevat kogemust sotsiaaltöö, pedagoogilises, psühholoogilises valdkonnas.
Täiendavalt avardab koolitus osalejate üldkompetentse sotsiaalsete oskuste, sh. eriti emotsionaalse intelligentsuse vallas.
Õppekava juhindub kogemusnõustamise teenuse kohta seadusaktides kehtestatud tingimustest ja nõudmistest:
Sotsiaalhoolekandeseadus (SHS) § 68 lg 5 ja SM määrus, RT I, 10.07.2018, 7 avaldatud redaktsioon.

Õpingute alustamise tingimused:
1. Minimaalne vanus – 21 eluaastat.
2. Soovitavalt on koolitusel osalejal pedagoogiline, psühholoogiline või sotsiaaltööalane haridus või pedagoogiline või sotsiaaltööalane kogemus.
3. Kogemusnõustajal on isiklik erivajaduse / trauma / kriisi kogemus, mida ta koolitusel analüüsides valmistub jagama sarnase erivajaduse või traumaga klientidega.
4. Soovituslikud isikuomadused: hea suhtlemisoskus, positiivsus, empaatiavõime, pingetaluvus ennast ja teisi kahjustamata.
5. Registreerimine koolitusorganisatsiooni kodulehel või e-Töötukassas.
6. Koolituse rahastaja kinnituskiri.
7. Test ja intervjuu, mis viiakse läbi koolitusorganisatsiooni või mõne teise kogemusnõustamise teenuse esindaja poolt.

Õppekava maht kokku: Aktiivõppe meetodil toimuv koolitus kogumahuga 182 akh ehk akadeemilist tundi (1 akh = 45 minutit) jaotub järgmiselt:
Auditoorne töö: 80 akh.

Iseseisva töö maht: Kokku 46 akh, sellest: 38 akh – iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine ja eneserefleksioon ning 8 akh – lõputöö.

Praktika: Kokku 56 akh, sellest: 26 akh koolitaja juhendamisel (individuaalne/grupis) ja 30 akh teenuseosutaja juhendamisel.

Õppeaja kestus: Koolituse auditoorne osa: Vastavalt registreerunud osalejatega koolituse alguses kooskõlastatavale kokkuleppele –tavaliselt 5 ak.tundi päevas = kokku 16 koolituspäeva kahe kuu jooksul.

Koolituse moodulite SISU ja ÕPIVÄLJUNDID
Koolituse tulemusena on õppija saanud ettevalmistuse töötamiseks lapsega/lastega pere tugiisikuna, erivajadusega isiku isikliku abistajana ja omandanud kogemusnõustaja tegevuseks vajaliku täiendkoolituse auditoorse töö osa teadmised ja oskused.
Koolituse metoodika järgib AKTIIVÕPPE põhimõtteid, kus kasutatakse lühiloenguid, arutelusid, eneseanalüüse, praktilisi harjutusi, tagasisidet, individuaalse, paaris- ja grupitöö vorme.

Koolituse sisu- ja õpiväljundite struktuur: Koolitus koosneb seitsmest ainest, praktikast ja lõputööst.
Täpsed sisuteemad, mahud ja õpiväljundid on kehtestatud Sotsiaalkaitseministri määrus nr. 68_Lisaga: Kogemusnõustaja koolituskava.

Õpingute lõpetamise nõuded, tulemus: Koolitusmoodulites vähemalt 80% ulatuses osalenud ja koolituse lõpetamise tingimused täitnud isikule väljastatakse TUNNISTUS.
Koolituse lõpetamise tingimusteks on:
1) kirjaliku või suulise lõputöö õigeaegne esitamine või sooritamine;
2) koolitaja positiivne kirjalik hinnang õppetööle, praktikale ja lõputööle;
3) praktika juhendaja positiivne kirjalik hinnang praktikale. [RT I, 10.07.2018, 2 - jõust. 01.01.2019].

Õppijale, kes ei täida õpingute lõpetamise nõudeid või katkestab koolituse, väljastatakse TÕEND osaletud koolituse osa kohta.

Põhilised koolitajad:
Marika Juuse, MA psühholoogias.
25 aastane täiskasvanute koolituskogemus al.1995, sh Ida-Virumaal psühho-sotsiaalse teenuse käivitamine, osutamine peredele, perekeskse teenuse arendamine, meeskonna ja KOV spetsialistide koolitused ning järjepidev supervisioon.
2010-2014 SA Dharma Tugiisikute baaskoolituse koolitaja Eesti erinevates piirkondades.
Ene Vinter-van Vierssen, MA psühholoogias.
Täiskasvanute koolitamise kogemus al. 1996, mh.
2001 - 2005 politseiametis politsei kutsehariduse arendamine, 2006-2008 Makedoonia Vabariigi Politseiakadeemia Twinning-projekti raames, sh töökohal õppimiseks õpiülesannete ja juhen-damissüsteemi loomine, juhendajate koolitamine,
2010 -2014 mentorite valimine, sotsiaaltöötajate ja klienditeenindajate juhendamine ja super-viseerimine, kogemusnõustajate koolitamine.
Kati Loo, MA pedagoogikas ja filoloogias, suhtekoolitaja ja -nõustaja.
Täiskasvanute koolitamise kogemus al. 2004, mh.
Al. 2010 mentorite ja sotsiaalse suunitlusega grupijuhendajate koolituse korraldaja ja läbiviija,
Al. 2012 kogemusjuhendajate koolituskava koostamine, koolituse läbiviimine, juhendamine.

Õpperuumid: asuvad Tallinnas aadressil Pae 19, Lasnamäel (endine lasteaia hoone) ja Kohtla-Järvel aadressil Endla 4 (endine koolimaja, praegune Täiskasvanute Koolituskeskus), teistes maakondades vastavalt tellimusele.
Koolituskeskuse pidaja tagab koolitusruumide vastavuse koolitusruumidele esitatavatele tingimustele.
Hooned asuvad ühiskondliku transpordi peatuste vahetus läheduses, hea ühendus kõigi linnaosadega. Ruumid asuvad esimesel, teisel ja kolmandal korrusel. Klassiruumid on ehituslikult korralikud ja sisustatud koolituseks vajaliku mööbliga (lauad, toolid), kaasaegsete õppevahendite ja seadmetega (projektor, arvutid, interneti ühendus, paber/magnettahvlid jms.) ning võimaldavad läbi viia nii teoreetilist koolitust kui praktilisi tegevusi ja grupitööd. Kõigile osalejatele on tagatud tool ja koht laua ääres ning ruumides on piisavalt ruumi grupitööde läbiviimiseks ka ringis või teatri stiilis. Ruumides on olemas arvutite ja interneti kasutamise võimalus.
Ruumide läheduses on kätepesuvõimalus ja koridoris korralikult remonditud tualetid. Ruumis on võimalik organiseerida kohvipause. Ruumid, tehnika ja vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetele.

Õppematerjalid: Põhilised õppematerjalid on toodud alljärgnevas loendis. Õppematerjalid saab õppija iga koolitusteema kohta oma emakeeles (va. Terminoloogia ja keeleõppestrateegia, kus originaalkeelele lisandub tõlge osaleja emakeelde) ja koolitajad täiendavad neid jooksvalt. Osalejate poolt koostatud õppematerjalide kaust jääb pärast koolitust osalejatele.

LOEND: Sotsiaalhoolekandeseadus, RiigiTeataja;
Tugiisiku teenus, Sotsiaalkindlustusamet;
Первая психологическая помощь: руководство для работников на местах;
Erikson's stages of psychosocial development;
Martti Lindqvist "Aitaja vari. Kurjuse ja haavatavuse probleem inimestega töötamisel";
Josef E. Colford, Alan. A. Cavaiola Crisis Intervention: A Practical Guide;
Elaine Ades Sachnoff "The Warm Up Book", käsikiri;
A. Kidron "Nõustamispsühholoogia";
E. Rüütel, P. Visnapuu "Loomismäng";
M. Kets de Vries "Juhtimise müstika";
J. McLeod "Nõustamisoskus";
Pölönen-Sitolahti "Ryhmä auttaa";
I. Yalom "The Theory and Practice of Group Psychotherapy".

Praktikabaasi kirjeldus: Koolitaja juhendatud praktika osa toimub koolituskeskuses, teenuse osutaja juhendatud praktika – teenuse osutaja juures, keda koolitajad aitavad osalejal soovi korral leida ja kontakteeruda.