Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Õppekavad

Õppekava nimetus: Kogemusnõustaja veebi- ja kontaktkoolitus.

Koolituse läbimise tulemusel omandab osaleja teadmised ja oskused, mis moodustavad kogemusnõustaja TÄISKVALIFIKATSIOONI, avardavad arusaamist iseendast, inimestest ja maailmast, sh. eriti sotsiaaltöö, pedagoogika, sotsiaalpsühholoogia ja teraapia valdkondades.

Rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse ISCED_F 2013 alusel.

Õppekava õppevaldkond: Tervis ja heaolu.

Õppesuund: Heaolu.

Õppekavarühm: 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine.

Õppekeel: Eesti keel või vene keel, koos erialase terminoloogiaga venekeelsel kursusel eesti keeles.

Õppe eesmärgid: Koolituse läbimine annab teadmised ja teoreetilised ning praktilised oskused, mis moodustavad Kogemusnõustaja täiskvalifikatsiooni ja on toeks töötamisel laste ja perede tugiisiku ja erivajadusega inimese isikliku abistajana.
Õppekava juhindub Sotsiaalhoolekandeseadusest (SHS) 3. Jaotis “Tugiisiku teenus”, 5. Jaotis “Isikliku abistaja teenus” ning “Kogemusnõustaja koolituskavast” SHS § 68 lg 5, SM määrus, RT I, 29.12.15, 35.

Õpingute alustamise tingimused:
1. Minimaalne vanus – 21 eluaastat.
2. Isiklik erivajaduse või trauma kogemus, mida osaleja koolitusel analüüsides valmistub jagama jõustaval moel sarnase erivajaduse või traumaga klientidega.
3. Soovituslikud isikuomadused: empaatiavõime, soov inimesi aidata, pingega toimetuleku oskused ennast ja teisi kahjustamata.
4. Koolituse rahastaja kinnituskiri.

NB! Paindlik koolitus ja teenuse osutamine on jõukohane ka vähenenud töövõime korral.

Õppekava maht kokku: 230 akadeemilist tundi, mis koosneb:

 • Auditoorne koolitus, aktiivõppe meetodil – 192 akadeemilist tundi – veebi- ja/või kontaktõppe vormis, mis sisaldab mh.:
  • 56 tundi praktikat, millest 26 tundi toimub koolitaja ja 30 tundi kogemusnõustaja teenuse osutaja juhendamisel ja
  • 16 tundi Esmaabi baaskoolitust;
 • • Iseseisev töö (lisandub auditoorse koolituse mahule ja toimub sellega paralleelselt) – 38 tundi:
  • kogemusnõustaja kvalifikatsiooni omandamiseks vajalik juhendatud iseseisev töö õppekirjanduse läbitöötamiseks, taastumisloo kirjalikuks läbitöötamiseks ja eneserefleksiooniks, toimub paralleelselt auditoorse koolitusega. Juhised ja tagasiside koolitajalt.

Õppeaja kestus:
Koolituse auditoorne osa:
6 ak.tundi päevas – 32 koolituspäeva, so. 3 koolituspäeva korral nädalas – kokku 11 nädala jooksul.

Koolituse moodulite SISU ja ÕPIVÄLJUNDID
Koolituse tulemusena on õppija omandanud kogemusnõustaja tegevuseks vajaliku koolituse auditoorse töö ja koolituspraktika osa teadmised ja oskused.
Koolituse metoodika järgib AKTIIVÕPPE põhimõtteid, kus kasutatakse lühiloenguid, arutelusid, eneseanalüüse, praktilisi harjutusi, tagasisidet, individuaalse, paaris- ja grupitöö vorme.

Koolituse sisu- ja väljundite struktuur:
Peamiste õpiväljunditena koolituse läbinud õppija:

 • Teab, mõistab ja oskab juhinduda kõigi kogemusnõustamise teenuse seadusliku raamistiku, kvalifikatsiooni, kvaliteedi ja eetika kriteeriumidest;
 • Omab ülevaadet meetoditest, kuidas jõustada klienti saavutama kontrolli oma toimetuleku üle;
 • Teab, kuidas luua ja arendada kliendiga turvalist kontakti;
 • Teab ja oskab kasutada põhilisi nõustamise- ja juhendamise tehnikaid;
 • Väärtustab ja oskab arendada tugivõrgustiku koostööd kliendi toimetuleku tõhustamiseks;
 • Teab, kuidas ennast teenuse osutajana juhtida ja oskab vältida läbipõlemist;
 • Omab esmaabi alast pädevust (eraldi tunnistus);
 • Teab teenuste erialast terminoloogiat ja õpistrateegia komponente võõrkeeleoskuse arendamiseks;
 • On omandanud teenuse osutamiseks vajalikud digioskused.

Koolitus avardab osalejate üldkompetentse sotsiaalsete oskuste, sh. eriti emotsionaalse intelligentsuse vallas.

Täpsed sisuteemad, mahud ja õpiväljundid:
vt. dokument “Kogemusnõustaja-Tugiisik-Isiklik Abistaja – 230 ak. tn”.

Õpingute lõpetamise – TUNNISTUSe väljastamise – nõuded, tulemus:
1) Koolitusmoodulites osalemine vähemalt 80% ulatuses.
2) Individuaalne lõputöö analüüs-arvestus.
Lõputöö arvestus koosneb järgnevast:
1) Suuline eneserefleksioon õppe- või praktikaprotsessis vaadeldud näidisjuhtumi põhjal – osaleja analüüsib ja jagab tulemust/ kogemust kursusekaaslastega, mille kohta saab tagasisidet nii kursusekaaslastelt kui koolitajatelt enda ressursside, isikuomaduste ja hoiakute kohta. Soovitav kasutada Demingi, SWOT analüüsi, CARe Isikliku profiili ja/või Gibbs’ refleksioonimudelit (täpsem juhis ja juhendamine koolitajalt);
2) Kirjalik enesetutvustus kogemusteenuse osutajana (teenuse ja enda tutvustamiseks potentsiaalsetele klientidele);
3) Kirjalik koolituse teemablokkide tagasiside: Mis oli oluline? Kus saan kasutada? Mida soovin veel uurida? Tulemus võimaldab hinnata osaleja teadmisi ja oskusi ning hoiakute sobivust kogemusnõustaja tööks.
Õppijale, kes ei täida õpingute lõpetamise nõudeid, katkestab koolituse või ei ole huvitatud/ valmis kogemusnõsutaja kvalifikatsiooniks, väljastatakse TÕEND osaletud koolituse osa kohta.

Põhilised koolitajad:

Marika Juuse, MA psühholoogias.
25 aastane täiskasvanute koolituskogemus al.1995, sh Ida-Virumaal psühho-sotsiaalse teenuse käivitamine, osutamine peredele, perekeskse teenuse arendamine, meeskonna ja KOV spetsialistide koolitused ning järjepidev supervisioon.
2010-2014 SA Dharma Tugiisikute baaskoolituse koolitaja Eesti erinevates piirkondades.
Rehabilitatsiooni spetsialist, CARe metoodika.

Ene Vinter-van Vierssen, MA psühholoogias.
Täiskasvanute koolitamise kogemus al. 1996, mh.
2001-2005 politseiametis politsei kutsehariduse arendamine, 2006-2008 Makedoonia Vabariigi Politseiakadeemia Twinning-projekti raames, sh töökohal õppimiseks õpiülesannete ja juhen-damissüsteemi loomine, juhendajate koolitamine,
2010-2014 mentorite valimine, sotsiaaltöötajate ja klienditeenindajate juhendamine ja super-viseerimine, kogemusnõustajate koolitamine.

Kati Loo, MA pedagoogikas ja filoloogias, suhtekoolitaja ja -nõustaja.
Täiskasvanute koolitamise kogemus al. 2004, mh.
Al. 2010 mentorite ja sotsiaalse suunitlusega grupijuhendajate koolituse korraldaja ja läbiviija,
Al. 2012 kogemusjuhendajate koolituskava koostamine, koolituse läbiviimine, juhendamine.
Rehabilitatsiooni spetsialist, CARe metoodika.

Andrei Popov, MA psühholoogias, psühho- ja hüpnoteraapia täiendkoolitus.
Nõustamise ja koolituse kogemus al. 2014.

Ljubov Makushina, täiskasvanute koolitaja 6. tase
Koolituse, nõustamise ja tugiisiku kogemus al. 2013.

Jaana Palusaar, esmaabi koolitaja.
Kogemustega esmaabi koolitaja eesti ja vene keeles. Magistrikraad haridusteadustes (andragoogika), litsentseeritud esmaabiõpetaja alates 2004.a., õppejõud Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis.

Koolitus toimub vajadusel Eriolukorra nõudeid arvestades – veebi- ja kontaktõppena:
Tallinnas aadressil Pae 19, Lasnamäel (endine lasteaia hoone) ja Kohtla-Järvel aadressil Endla 4 (endine koolimaja, praegune Täiskasvanute Koolituskeskus).
Koolituskeskuse pidaja tagab koolitusruumide vastavuse koolitusruumidele esitatavatele tingimustele.
Hooned asuvad ühiskondliku transpordi peatuste vahetus läheduses, hea ühendus kõigi linnaosadega. Ruumid asuvad esimesel korrusel. Klassiruumid on ehituslikult korralikud ja sisustatud koolituseks vajaliku mööbliga (lauad, toolid), kaasaegsete õppevahendite ja seadmetega (projektor, arvutid, interneti ühendus, paber/magnettahvlid jms.) ning võimaldavad läbi viia nii teoreetilist koolitust kui praktilisi tegevusi ja grupitööd. Kõigile osalejatele on tagatud tool ja koht laua ääres ning ruumides on piisavalt ruumi (sh kasutada 2:2 meetri distatntsi) grupitööde läbiviimiseks kas ringis või teatri stiilis.
Ruumides on olemas arvutite ja interneti kasutamise võimalus.
Ruumide läheduses on kätepesuvõimalus ja koridoris korralikult remonditud tualetid. Ruumis on võimalik organiseerida kohvipause. Ruumid, tehnika ja vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetele.

Õppematerjalid: Põhilised õppematerjalid on toodud alljärgnevas loendis. Õppematerjalid saab õppija iga koolitusteema kohta oma emakeeles (va. Terminoloogia ja keeleõppestrateegia, kus originaalkeelele lisandub tõlge osaleja emakeelde) ja koolitajad täiendavad neid jooksvalt. Osalejate poolt koostatud õppematerjalide kaust jääb pärast koolitust osalejatele.

Põhiliste õppematerjalide LOEND: Sotsiaalhoolekandeseadus, Riigi Teataja;
Первая психологическая помощь: руководство для работников на местах;
Erikson's stages of psychosocial development;
CARe metoodika materjalid;
Martti Lindqvist "Aitaja vari. Kurjuse ja haavatavuse probleem inimestega töötamisel";
Josef E. Colford, Alan. A. Cavaiola Crisis Intervention: A Practical Guide;
Elaine Ades Sachnoff "The Warm Up Book", käsikiri.

Praktikabaasi kirjeldus:
Praktika toimub auditoorse koolitusega samas koolituskeskuses.