Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Projektid

55+ teadvustamist ootavad väärtused

Euroopa Sotsiaalfond

Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi poolt kaasrahastatava projekti eesmärgiks on väärtustada 55+ sihtrühma nii asjaosaliste endi kui ühiskonna silmis inimese elukaare etappides 55 ja edasi - pöörates individuaalses koostöös osalejatega tähelepanu nende eluetappide arenguülesannetele - "Loov aktiivsus vs mandumine" ja/või „Terviklikkus vs kibestumine“ - ning positiivset arengut toetavate toimetuleku ressursside - väärtuste, hoiakute, teadmiste, oskuste, vilumuste jne.- teadvustamisele.

Selle eesmärgi realiseerimiseks on meil projekti raames 2020-2022 võimalik jõustada usaldusliku, võrdväärse ja asjatundliku partnerluse kaudu kokku 64 sihtrühma esindajat ning nende teadvustatud tugevuste rakendamisest huvitatud tööandjaid Tallinnas ja Kohtla-Järve piirkonnas, leidmaks koostöös sihtrühma jõu ja potentsiaali kohased rakendused. Projekt on suunatud esmajoones venekeelsetele huvilistele.

Huvi korral leiate kutse koos täpsema teabega projekti ja registreerimise kohta siit. | Registreeruda siit

TAASTUMINE tööellu

Euroopa Sotsiaalfond ja Sotsiaalkindlustusamet.png

Ehk UUDSE tööalase rehabilitatsiooni programmi katsetamine raske või püsiva psüühikahäirega tööealistele inimestele praktikas Tallinnas, Tartus ja Kohtla Järvel 01.10.20-30.03.20. Programm võib pakkuda huvi ja saab olla toetav inimesele, kes vaatamata tõsise psüühikahäire mõjudele soovib suurendada oma personaalset taastumisvalmidust, et seeläbi tulla iseseisvamalt toime peamistes eluvaldkondades: igapäevaelu, töötamine, õppimine, sotsiaalsed suhted. Programmi kutse täpsema teabega leiate siit. | Registreeruda siit

Uus pilootprojekt Kohtla-Järve linnas

Kohtla-Järve linnavalitsus sõlmis koostöölepingu MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus USALDUS.

SKA pilootprojekti Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses läbiviimiseks Kohtla-Järvel.

Euroopa Sotsiaalfond

Meetme „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ tegevuse „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine“.

Projekt „TÖÖ LIIDAB TEGIJAID“ 2015-2017.3.02.16-0032.

Projekti periood 04.01.2016 - 03.01.2018.

Projekti kogumaksumus on 359545,50 eurot, millest struktuuritoetuse vahenditest kaetakse 85%.

Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
Tööalased koolitused: Tugiisik, isiklik abistaja (kogemusjuhendaja) eesti keeles/ vene keeles koos erialase vene keele/ eesti keele kasutamise harjutamisega (á maht: 200 tundi). Koolitustel omandatavad-arendatavad pädevused: Sotsiaalsed oskused, sh. empaatia, jõustamine, nõustamine, õpioskused, algatusvõime ja ettevõtlikkus võõrkeelteoskus, sh. praktiline eesti/ vene keele oskus, digipädevus.
Euroopa Sotsiaalfond
Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
ESF projekt rakendaja „Eelkooliealiste laste vanemate pääs tööturule Kohtla-Järvel ja Tallinnas Lasnamäel: Konkurentsivõime tõstmine ja takistuste maandamine KOVi ja III sektori koostöös“. Koolitatud ligi 100 ja tööturule naasnud 60% töötud vene emakeelega pikaajalised töötud eelkooliealiste laste vanemad Tallinnas ja Kohtla-Järvel. Koolitustel omandatud-arendatud pädevused: Sotsiaalsed oskused, õpioskused, kodanikupädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus (äriplaan), emakeeleoskus, võõrkeelteoskus, sh. praktiline eesti keele oskus, digipädevus, kultuuriteadlikkus ja –pädevus, erialakoolitused koos kutse- või kompetentsi tõendava tunnistusega, tööpraktika, individuaalne töölerakendamise tugiteenus.
Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
Kodanikuühiskonna Sihtkapital KÜSKi Šveitsi Vabaühenduste Fond rahastab projekti "Äriplaan: Vajadusele vastavad, kättesaadavad ja jätkusuutlikud avalikud teenused töötutele sotsiaalse aktiivsuse ja ettevõtlikkuse suurendamiseks Tallinna ja Kohtla-Järve näitel". Põhisisuks koolitajate koolitus: Kummaski piirkonnas koolitatud vene keelt kõnelevad endised töötud grupijuhendajateks, nõustajateks, tugiisikuteks, kellest 6 töötavad koolitajate-kogemus-nõustajatena Tallinnas, Kohtla-Järvel. Välja töötatud koolitusmetoodikad, vormistatud koolitusload/tegevusload. Koolitusel omandatud-arendatud pädevused: Sotsiaalsed oskused, algatusvõime ja ettevõtlikkus, võõrkeelteoskus, sh. praktilise eesti keele õpetamise metodika, digipädevus, kultuuriteadlikkus ja –pädevus.
Euroopa Sotsiaalfond
Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
ESF projekt Pikaajaliselt tööle – toetavate teenuste pagasiga: Tööturu ja individuaalsetele vajadustele vastav Tööharjutus + Tööturukoolitus + Nõustamine + Tööpraktika/partnerorganisatsioonina. Harjumaa ja Ida-Virumaa erinevates KOVides pikaajaliste töötute koolitus, nõustamine, tugiteenus tööturule naasmiseks. Koolitustel omandatud pädevused: Sotsiaalsed oskused, kodanikupädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, emakeeleoskus, võõrkeelteoskus, sh. praktiline eesti keele oskus, digipädevus, kultuuriteadlikkus ja –pädevus, erialakoolitused kutse- või kompetentsi tõendava tunnistusega.
Euroopa Sotsiaalfond
Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
Elukestva Õppe Arendamise SA Innove meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ projekt „Vanemaealiste tööturule toomine sotsiaalse suutlikkuse ja konkurentsivõime suurendamise kaudu”. Kümnes Eesti piirkonnas koolitatud kokku üle 100 eesti- ja venekeelse töötu vanuses, kellest ligi 70% naases projekti raames tööturule. Projekti raames asutati 4 mittetulundusühingut põhiliselt sotsiaalse ettevõtluse projektide läbiviimiseks ning loodi koostöövõrgustik kogemuste vahetamiseks ja üksteiselt õppimiseks. Pädevused: Sotsiaalne pädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, võõrkeelteoskus, sh. praktiline eesti keele oskus venekeelt emakeelena rääkivatele osalejatele, digipädevus, kultuuriteadlikkus ja –pädevus, erialakoolitus ja tööpraktika kutse- või kompetentsi tõendava tunnistusega.
Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
Avatud Eesti Fondi AVATUD ÜHISKONNA ERIPROGRAMMI projekt „Töötud 50+ toimetuleku parandamine läbi ühistegevuse, kodanikualgatuse aktiviseerimise ning avatud ühiskonna põhiväärtuste edendamise“ Tallinnas ja Kohtla-Järvel. Koolitatud üle 50 inimese ja jätkusuutlikkuse tagamiseks asutatud mõlemas projektipiirkonnas kokku 3 tegutsevat mittetulundusühingut, kellega jätkatakse koostööd koolitushangete ja –projektide läbiviimiseks. Osalejate poolt omandatud-arendatud pädevused: Õpi- ja õpetamisoskus (tänaseks on 2 osalejat omandanud andragoogi kutse 5. taseme), kodanikupädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, võõrkeelteoskus, sh. praktiline eesti keele oskus, digipädevus, kultuuriteadlikkus ja –pädevus.
Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
Tööklubide läbiviimine eesti- ja vene keelt emakeelena kõnelevatele töötutele vanuses 20+ ja 50+ Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Ettevõtlusameti tellimusel Tallinnas, Lasnamäel, Põhja-Tallinnas, TAK Sotsiaalsete töökohtade töötajatele. Koolitatud üle 450 inimese (keskmiselt 28 tundi), tagasiside põhjal paranenud pädevused: õppimisoskus, sotsiaalsed oskused, digipädevus (arvuti algkursus), algatusvõime ja ettevõtlikkus.
Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
Koostöös Eesti Välisministeeriumi ja Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi tellimusel Georgia (Gruusia) MTÜ-de ja sotsiaalvõrgustiku koolitusprojekt teemal „Perevägivald, põhjused ja preventsioon“. Koolitatud üle 300 sotsiaaltöötaja, tugiteenuste spetsalisti ja õpetaja. Projekti raames asutatud 2 mittetulundusühingut Gruusias, kes teevad jätkuvat kohalikku ja rahvusvahelist koostööd. Koolituste tulemusena omandasid, arendasid osalejad järgmisi pädevusi: Kodanikupädevus, algatusvõime ja sotsiaalne ettevõtlikkus, võõrkeelteoskus, digipädevus, kultuuriteadlikkus ja –pädevus.
Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
Eesti Töötukassa hangete raames Tööharjutuskursuste läbiviimine (á kuni 400h) 38 Tallinnas, 16 Kohtla-Järvel, üle 15 Tööklubi aastas, alates 2015 – Tööalased motivatsioonikoolitused (á 80 tundi) erinevates Eesti piir- ja maakondades (Haapsalu, Pärnu, Vändra, Lihula, Kohila, Rapla, Tallinn, Kiviõli, Jõhvi, Rakvere). Koolitustel omandatavad-arendatavad pädevused: Sotsiaalsed oskused, õpioskused, kodanikupädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, emakeeleoskus, võõrkeelteoskus, sh. praktiline eesti keele oskus, digipädevus, kultuuriteadlikkus ja –pädevus.
Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
KÜSK projekt, koostöös MTÜ Eesti Naisliit, MTÜ Naiste Rahvusvähemuste projekti „Eestimaa naisorganisatsioone lõimiv mentorvõrgustik“ projekti partnerina, mentorkoolituste koolitajana Loodud töine koostöövõrgustik Eesti rahvusteühenduste naisorganisatsioonidega, asutatud MTÜ Rahvusvaheline mentorkoda, loodud töised koostöösuhted eesti ja vene keelt kõnelevate ühingute liikmete vahel. Tagasiside põhjal paranenud pädevused: kodanikupädevus, algatus-võime ja ettevõtlikkus, igapäevane eesti keele oskus (projekt pakkus prak-tiseerimisvõimalusi), kultuuriteadlikkus ja –pädevus.

Eesti Välisministeerium ja UNICEF Georgia tellimusel koostöös MTÜ Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena- Training program of school teachers „Psycho-social crisis intervention in work with children in school”.

Kostöös MTÜ Mahena: Edukas Gümnaasiumireform Lasnamäel efektiivse tugisüsteemi kaasabil“. Venekeelsete Lasnamäe Gümnaasiumide tugispetsialistid- Tallinna LV.

Salo-Baltic International OÜ VOGS Vocational Guidance Standard for Deaf people in Europa - kutsealane rehabilitatsioon erivajadustega inimeste toetamiseks tööotsingutes sh toimetuleku-, ameti- ja kutsenõustamiskoolitus (osalemine partnerina ja koolitajana).

MTÜ Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus Meede 1.3 Projekt nr 1.0301-0202 „Süsteemse metoodika rakendamine kuulmispuudega mitte-eestlaste töötute rakendamisel tööle“. Sihtgrupp: kuulmispuudega mitte-eestlastest töötud Harjumaalt ja Ida-Virumaalt. Rahastaja Euroopa Sotsiaalfond.

Mai-detsember täiskasvanute vägivallavastane koolitusprojekt Turvaline elukeskkond Ida-Virumaa peredele. 2003 detsembris Jõhvis projekti vahekokkuvõte – konverents PEREVÄGIVALD- rahastajad: Avatud Eesti Fond, Hasartmängu Nõukogu.

Juuli rahvusvaheline lähetusprojekt, stipendium Vilniuse kolmanda sektori organisatsioonidega, eesmärk kogemuste vahetamine noorte kriminaalpreventsiooni valdkonnas ja koostöö arendamine- rahastaja Avatud Eesti Fond.

Suvi Kohtla-Järve linnaosade riskigrupi noortele suunatud projekt “Lendav Tulevik” (deltaplaanidega lendamise algõpetus, sport, matkamine) rahastaja Taani Suursaatkond.

MTÜ Pesa algatusel, Rootsi Suursaatkonna, World Childhood Foundation ja omavalitsuse toetusel “Lastetoad” Kohtla-Järve linnaosades Kukrusel ja Sompas ning 2002 Sirgalas ja Viivikonnas (nendes piirkonnas elavad majandusraskustega, enamuses töötud pered).

Rahvusvaheline projekt Socrates Grundvig 2 „Lastevanemate koolitamine ja koostöö“, rahastaja Euroopa Komisjon.

Kanada Saatkonna ja Ida-Viru Omavalitsuste Liidu kaasabil korraldatud konverents “Mis on koolilapsel muret?” korraldamine.

Kolmel aastal riskigrupi noorukite suvised töö- ja puhkelaagrid Ida-Virumaal (3 aastat) – rahastajad: Omavalitsused, Eesti Uimastipreventsiooni Sihtasutus, Rootsi Suursaatkond ja World Childhood Foundation.

Projekt “Uus Kodu” – Kohtla-Järve linnas riskigruppi kuuluvate laste integreerimine Eesti ühiskonda Räpina linna hooldusperedes – rahastajad Hasartmängude Nõukogu ja Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Pilootprojekt "Kool või Tänav" koolikohustust eiravatele õpilastele, eesmärk tuua õpilased tagasi koolipinki. Rahastaja Hasartmängude Nõukogu.