Euroopa Sotsiaalfond
Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
Elukestva Õppe Arendamise SA Innove meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ projekt „Vanemaealiste tööturule toomine sotsiaalse suutlikkuse ja konkurentsivõime suurendamise kaudu”. Kümnes Eesti piirkonnas koolitatud kokku üle 100 eesti- ja venekeelse töötu vanuses, kellest ligi 70% naases projekti raames tööturule. Projekti raames asutati 4 mittetulundusühingut põhiliselt sotsiaalse ettevõtluse projektide läbiviimiseks ning loodi koostöövõrgustik kogemuste vahetamiseks ja üksteiselt õppimiseks. Pädevused: Sotsiaalne pädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, võõrkeelteoskus, sh. praktiline eesti keele oskus venekeelt emakeelena rääkivatele osalejatele, digipädevus, kultuuriteadlikkus ja –pädevus, erialakoolitus ja tööpraktika kutse- või kompetentsi tõendava tunnistusega.