Euroopa Sotsiaalfond
Projekti kirjeldus/nimi Tulemus/väljund/põhilised pädevused
ESF projekt Pikaajaliselt tööle – toetavate teenuste pagasiga: Tööturu ja individuaalsetele vajadustele vastav Tööharjutus + Tööturukoolitus + Nõustamine + Tööpraktika/partnerorganisatsioonina. Harjumaa ja Ida-Virumaa erinevates KOVides pikaajaliste töötute koolitus, nõustamine, tugiteenus tööturule naasmiseks. Koolitustel omandatud pädevused: Sotsiaalsed oskused, kodanikupädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, emakeeleoskus, võõrkeelteoskus, sh. praktiline eesti keele oskus, digipädevus, kultuuriteadlikkus ja –pädevus, erialakoolitused kutse- või kompetentsi tõendava tunnistusega.