Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Projektid
Euroopa Sotsiaalfond

ESF projekt 2015-2017.3.02.16-0032

Mai 2016 – Jaanuar 2018 läbiviidav projekt on suunatud pika- ja ülipikaajaliste töötute, sh. heitunute ja mitteaktiivsete meeste ja naiste jõustamiseks kahes Eesti kõrgeima töötusega piirkonnas – Tallinnas/Harjumaal ja Kohtla-Järvel/Ida-Virumaal. Otseseks ja põhiliseks sihtrühmaks on sotsiaalsesse ning majanduslikku kitsikusse sattunud sotsiaaltoetuse saajad – Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse kliendid ja Kohtla-Järve sotsiaalosakonna kliendid, kes erinevate probleemide tõttu elavad sotsiaalüksustes või on seal ootejärjekorras (Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse andmetel kokku ca. 300 inimest, Kohtla-Järve Volikogu andmetel – ligi 200 inimest) ning kes vajavad tööturule naasmiseks kompleksete ja pikaajaliste probleemide lahendamiseks individuaalset ja komplekset jõustamist.

Sihtrühma ees seisvad väljakutsed ja takistused tekitavad pingeid, millega inimene iseseisvalt hakkama ei saa. Vähene suhtlusoskus toob kaasa vastuolulise käitumise ja pikaajalised probleemid, kusjuures lõpptulemuse määrab olulisel määral eluviisi muutus. Põhiliseks muutust takistavaks asjaoluks on inimese motivatsiooni puudus.

Lähtudes seisukohast, et muutumismotivatsiooni saab mõjutada ning selleks on vajalik hea kontakt ning suhe osalejaga, on projektis kavandatud igale osalejale individuaalne juhendaja – tugiisik ehk coach, kes aitab analüüsida ja lahendada pikaajalise töötu pikaajalisi probleeme koostöös teiste teenuste pakkujate ning partnervõrgustikuga, teeb aktiivset koostööd osalejaga, mille põhiliseks sisuks on motivatsiooni esilekutsuv ja inimese individuaalsust ning autonoomiat austav dialoog ja ühiste otsuste tegemise protsess.

Projekt kavandab osaleja kuni 8 kuulise kaasatuse: Osaleja siseneb projekti kohtumise tulemusel individuaalse juhendajaga, kes on tema individuaalseks tugiisikuks kuni töölerakendumiseni või õppima või muule tööturuteenusele suundumiseni. Osaleja saab projektis teadlikkuse oma olukorrast, selle dünaamikast, võimalustest ja riskidest, omandab ja harjutab tööotsingu oskuseid, tööturualaseid võtmeoskusi ja erialaoskusi, saab tööpraktika raames tööharjumuse ja head nõu ning juhiseid oma elu kontrolli alla saamiseks erinevatelt - sõltuvus-, psühholoogiline, võla-, juriidiline, karjäärinõustajatelt.

Projekt töötab sihtrühma esindajatega personaalselt lähtudes individuaalsetest ja tööturu, piirkonna ning tööandjate vajadustest. Projektitegevused toimuvad mõlemas projekti piirkonnas paralleelselt kahes rühmas ja kahes etapis – kokku kaheksas rühmas. Projekti osalejad leitakse sihtrühma teavitustöö tulemusena, millesse on kaasatud KOV sotsiaalosakonnad, partnerite vabatahtlikud, Töötukassa ja meedia.

Teavitustöö tulemusena täpsustatakse osalejate esmased takistused.

Individuaalse töölerakendumise juhendamise raames toimuvad analüüsivad ja teadlikkust tõstvad Tööklubilised tegevused, takistustele maandamisvõimalustele keskenduvad nõustamised, paralleelselt tööklubiga Tööturuvõtmeoskuste koolitused motivatsiooni ja digioskuste arendamiseks, seejärel erialaoskuste koolitus või täiendõpe, mis päädib Tööpraktikaga. Kõikide nende tegevuste väljundid kanalduvad Töölerakendumise kava tegevustesse. Juhul, kui osalejate huvi on õppida erialasid, mis ei kattu rühma enamuse eelduste ja soovidega, otsitakse talle sobiv koolitusvõimalus kas tööandja juures või väljaspool projekti.

Paralleelselt otseste koolitus- ja nõustamistegevustega toimub piirkondlike koostöövõrgustike arendamine teadmiste ja kompetentsi koondamiseks ning pidevaks koostööks erinevate teenusepakkujate vahel, et projektis välja töötatav koostöömudel aitaks lahendada piirkonnas pikaajalise töötuse pikaajalist probleemi pikemaajaliselt.

Projektitegevusi kaasrahastatakse struktuuritoetusest summas 305613 eurot.