Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Õppekava nimetus: Tugiisik, isiklik abistaja, kogemusnõustaja
*Kogemusnõustaja täieliku kvalifikatsiooni omandamiseks tuleb osalejal pärast käesoleva õppekava koolituse läbimiset sooritada täiendav praktika – 30 tundi – teenuse osutaja juures. Koolitajatena oleme osalejatele abiks sobiva praktikakoha leidmisel teenuse osutaja juures (vastavalt SM määrusega kehtestatud kogemusnõustaja õppekava nõutele, RT I, 29.12.15, 35.)
Koolituse läbimise tulemusel saab osaleja teadmised ja oskused, mis on vajalikud spetsialiseerumiseks tugiisikuna, kogemusnõustajana ja/või isikliku abistajana ning arendada oma kogemust sotsiaaltöö, pedagoogilises, psühholoogilises tegevusvaldkonnas.

Rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse ISCED_F 2013 alusel.

Õppevaldkond: Tervis ja heaolu.

Õppesuund: Heaolu.

Õppekavarühm: 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine.

Õppekeel: Eesti keel, vene keel, koos erialase terminoloogia ja suhtluse praktiseerimisega eestikeelsel kursusel vene keeles ja venekeelsel kursusel eesti keeles.

Õppe eesmärgid: Koolituse läbimine annab teadmised ja oskused töötamiseks:
(A) laste ja perede tugiisikuna, kelle toimetulek on sotsiaal- ja/ või lastekaitsetöötaja hinnangul kriitiline,
(B) erivajadusega inimese isikliku abistajana või
(C) kogemusnõustajana.
Õppekava juhindub vastavate teenuste kohta seadusaktides kehtestatud tingimustest ja nõudmistest:
Sotsiaalhoolekandeseadus (SHS), 3. jaotis “Tugiisiku teenus”, 5. Jaotis “Isikliku abistaja teenus” ja “Kogemusnõustaja koolituskava,” SHS § 68 lg 5, SM määrus, RT I, 29.12.15, 35.

Õpingute alustamise tingimused
1. Minimaalne vanus - 21 eluaastat.
2. Soovitavalt on koolitusel osalejal pedagoogiline, psühholoogiline või sotsiaaltööalane haridus või pedagoogiline või sotsiaaltööalane kogemus.
3. Kogemusnõustajal on isiklik erivajaduse või trauma kogemus, mida ta koolitusel analüüsides valmistub jagama sarnase erivajaduse või traumaga klientidega.
4. Soovituslikud isikuomadused: hea suhtlemisoskus, positiivsus, empaatiavõime, pingetaluvus ennast ja teisi kahjustamata.
5. Koolituse rahastaja kinnituskiri.
6. Test ja intervjuu, mis viiakse läbi koolitusnaiskonna esindaja, tugiisiku teenuse ja/või isikliku abistaja teenuse tellija ja/või kogemustega osutaja poolt.

Õppekava maht kokku: 218 akadeemilist tundi, mis koosneb:
• Auditoorne koolitus, aktiivõppe meetodil - 180 akadeemilist tundi;
• Iseseisev töö (lisandub auditoorsele mahule) – 38 tundi kogemusnõustaja kvalifikatsiooni omandamiseks on vajalik iseseisev töö – 38 tundi – õppekirjanduse läbitöötamiseks, taastumisloo kirjalikuks läbitöötamiseks, praktikapäeviku täitmiseks ja eneserefleksiooniks. Täpsemad juhised annab koolitaja;
• Praktika* – Kogemusnõustajale – 26 tundi koolitaja juhendamisel sisaldub auditoorse töö mahus.
*Kogemusnõustaja täieliku kvalifikatsiooni omandamiseks tuleb osalejal pärast käesoleva õppekava koolituse läbimiset sooritada täiendav praktika – 30 tundi – teenuse osutaja juures. Koolitajatena oleme osalejatele abiks sobiva praktikakoha leidmisel teenuse osutaja juures (vastavalt SM määrusega kehtestatud kogemusnõustaja õppekava nõutele, RT I, 29.12.15, 35.)

Õppeaja kestus
Koolituse auditoorne osa: Vastavalt registreerunud osalejatega koolituse alguses kooskõlastatavale kokkuleppele – tavaliselt 5 ak.tundi päevas = kokku 36 koolituspäeva kahe kuu jooksul,
mille eduka lõpetamise järel on tugiisikule-isiklikule abistajale soovituslik, kogemusnõustajale kohustuslik (!) praktika, vt. alajaotust “Praktika osakaal”.

Koolituse moodulite SISU ja ÕPIVÄLJUNDID
Koolituse tulemusena on õppija saanud ettevalmistuse töötamiseks lapsega/lastega pere tugiisikuna, erivajadusega isiku isikliku abistajana ja omandanud kogemusnõustaja tegevuseks vajaliku täiendkoolituse auditoorse töö osa teadmised ja oskused.
Koolituse metoodika järgib AKTIIVÕPPE põhimõtteid, kus kasutatakse lühiloenguid, arutelusid, eneseanalüüse, praktilisi harjutusi, tagasisidet, individuaalse, paaris- ja grupitöö vorme.

Koolituse sisu- ja väljundite struktuur:

Peamiste õpiväljunditena koolituse läbinud õppija:
• Teab, mõistab ja oskab juhinduda kõigi kolme teenuse seadusliku raamistiku, kvalifikatsiooni, kvaliteedi ja eetika kriteeriumidest;
• Omab ülevaadet meetodidest, kuidas jõustada klienti saavutama kontrolli oma toimetuleku üle;
• Teab, kuidas luua ja arendada kliendiga turvalist kontakti;
• Teab ja oskab kasutada põhilisi nõustamise- ja juhendamise tehnikaid;
• Väärtustab ja oskab arendada tugivõrgustiku koostööd kliendi toimetuleku tõhustamiseks;
• Väärtustab ja oskab arendada tugivõrgustiku koostööd kliendi toimetuleku tõhustamiseks;
• Teab, kuidas ennast teenuse osutajana juhtida ja oskab vältida läbipõlemist;
• Omab esmaabi alast pädevust (tunnistus);
• Teab teenuste erialast terminoloogiat ja õpistrateegia komponente võõrkeeleoskuse arendamiseks;
• On omandanud teenuse osutamiseks vajalikud digioskused.

Täiendavalt avardab koolitus osalejate üldkompetentse sotsiaalsete oskuste, sh. eriti emotsionaalse intelligentsuse vallas.

Täpsemad sisuteemad, maht ja õpiväljundid:
vt. dokument: “Tugiisiku, kogemusnõustaja ja isikliku abistaja ÕPPEKAVA teemad ja väljundid 2019”

Õpingute lõpetamise nõuded, tulemus
1. Koolitusmoodulites osalemine vähemalt 80% ulatuses.
2. Tugiisiku testi sooritamine ja juhtumianalüüs.
3. Testi sooritanud ja juhtumianalüüsi koostanud osalejad saavad koolituse sooritamist dokumenteeriva TUNNISTUSE.
Õppijale, kes ei täida õpingute lõpetamise nõudeid või katkestab koolituse, väljastatakse TÕEND osaletud koolituse osa kohta.

Põhilised koolitajad:

Marika Juuse, MA psühholoogias,
25 aastane täiskasvanute koolituskogemus al.1995, sh Ida-Virumaal psühho-sotsiaalse teenuse käivitamine, osutamine peredele, perekeskse teenuse arendamine, meeskonna ja KOV spetsialistide koolitused ning järjepidev supervisioon.
2010-2014 SA Dharma Tugiisikute baaskoolituse koolitaja Eesti erinevates piirkondades.

Ene Vinter-van Vierssen, MA psühholoogias,
Täiskasvanute koolitamise kogemus al. 1996, mh.
2001 - 2005 politseiametis politsei kutsehariduse arendamine, 2006-2008 Makedoonia Vabariigi Politseiakadeemia Twinning-projekti raames, sh töökohal õppimiseks õpiülesannete ja juhen-damissüsteemi loomine, juhendajate koolitamine,
2010 -2014 mentorite valimine, sotsiaaltöötajate ja klienditeenindajate juhendamine ja super-viseerimine, kogemusnõustajate koolitamine.

Kati Loo, MA pedagoogikas ja filoloogias, suhtekoolitaja ja -nõustaja,
Täiskasvanute koolitamise kogemus al. 2004, mh.
Al. 2010 mentorite ja sotsiaalse suunitlusega grupijuhendajate koolituse korraldaja ja läbiviija,
Al. 2012 kogemusjuhendajate koolituskava koostamine, koolituse läbiviimine, juhendamine.

Jaana Palusaar, esmaabi koolitaja,
Kogemustega esmaabi koolitaja eesti ja vene keeles. Magistrikraad haridusteadustes (andragoogika), litsenseeritud esmaabiõpetaja alates 2004.a.,õppejõud Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis.

Õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Pae 19, Lasnamäel (endine lasteaia hoone) ja Kohtla-Järvel aadressil Endla 4 (endine koolimaja, praegune Täiskasvanute Koolituskeskus), teistes maakondades vastavalt tellimusele.
Koolituskeskuse pidaja tagab koolitusruumide vastavuse koolitusruumidele esitatavatele tingimustele.
Hooned asuvad ühiskondliku transpordi peatuste vahetus läheduses, hea ühendus kõigi linnaosadega. Ruumid asuvad esimesel, teisel ja kolmandal korrusel. Klassiruumid on ehituslikult korralikud ja sisustatud koolituseks vajaliku mööbliga (lauad, toolid), kaasaegsete õppevahendite ja seadmetega (projektor, arvutid, interneti ühendus, paber/magnettahvlid jms.) ning võimaldavad läbi viia nii teoreetilist koolitust kui praktilisi tegevusi ja grupitööd. Kõigile osalejatele on tagatud tool ja koht laua ääres ning ruumides on piisavalt ruumi grupitööde läbiviimiseks ka ringis või teatri stiilis. Ruumides on olemas arvutite ja interneti kasutamise võimalus.
Ruumide läheduses on kätepesuvõimalus ja koridoris korralikult remonditud tualetid. Ruumis on võimalik organiseerida kohvipause. Ruumid, tehnika ja vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetele.

Õppematerjal:
Põhilised õppematerjalid on toodud alljärgnevas loendis. Õppematerjalid saab õppija iga koolitusteema kohta oma emakeeles (va. Terminoloogia ja keeleõppestrateegia, kus originaalkeelele lisandub tõlge osaleja emakeelde) ja koolitajad täiendavad neid jooksvalt. Osalejate poolt koostatud õppematerjalide kaust jääb pärast koolitust osalejatele.

LOEND:Sotsiaalhoolekandeseadus, RiigiTeataja;
Tugiisiku teenus, Sotsiaalkindlustusamet;
Первая психологическая помощь: руководство для работников на местах;
Erikson's stages of psychosocial development;
Martti Lindqvist “Aitaja vari. Kurjuse ja haavatavuse probleem inimestega töötamisel”;
Josef E. Colford, Alan. A. Cavaiola Crisis Intervention: A Practical Guide;
Elaine Ades Sachnoff “The Warm Up Book”, käsikiri.

Praktikabaasi kirjeldus (kui õppekava sisaldab praktikat)
Õppekava ei sisalda otseselt praktikat. Praktika soovi/võimaluse/ vajaduse korral oleme jõu ja nõuga abiks sobiva praktikakoha leidmisel.