Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Õppekava nimetus: Kogemusnõustaja veebi- ja kontaktkoolitus.

Koolituse läbimise tulemusel omandab osaleja teadmised ja oskused, mis moodustavad kogemusnõustaja TÄISKVALIFIKATSIOONI, avardavad arusaamist iseendast, inimestest ja maailmast, sh. eriti sotsiaaltöö, pedagoogika, sotsiaalpsühholoogia ja teraapia valdkondades.

Rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse ISCED_F 2013 alusel.

Õppekava õppevaldkond: Tervis ja heaolu.

Õppesuund: Heaolu.

Õppekavarühm: 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine.

Õppekeel: Eesti keel või vene keel, koos erialase terminoloogiaga venekeelsel kursusel eesti keeles.

Õppe eesmärgid: Koolituse läbimine annab teadmised ja teoreetilised ning praktilised oskused, mis moodustavad Kogemusnõustaja täiskvalifikatsiooni.
Õppekava juhindub Sotsiaalhoolekandeseadusest (SHS) ja “Kogemusnõustaja koolituskavast” SHS § 68 lg 5, SM määrus, RT I, 29.12.15, 35.

Õpingute alustamise tingimused:
1. Minimaalne vanus – 21 eluaastat.
2. Isiklik erivajaduse või traumast taastumise kogemus, mida osaleja koolitaja juhendamisel analüüsides valmistub jagama jõustaval moel sarnase erivajaduse või traumaga klientidega.
3. Soovituslikud isikuomadused: empaatiavõime, soov inimesi aidata, pingega toimetuleku oskused ennast ja teisi kahjustamata.
4. Koolituse rahastaja kinnituskiri.

Õppekava maht kokku: 190 akadeemilist tundi (akh), mis koosneb:

 • Auditoorne koolitus, aktiivõppe meetodil – 80 akh – veebi- ja/või kontaktõppe vormis kogemusnõustaja auditoorse koolituse teemade käsitlemine, millele lisandub:
  • Praktika - 56 tundi, millest 26 tundi toimub koolitaja ja 30 tundi teenuseosutaja juhendamisel ning
  • 16 tundi Esmaabi baaskoolitust (eraldi tunnistus);
 • Iseseisev töö (toimub auditoorse koolitusega ajaliselt paraleelselt) – 38 tundi, mis sisaldab:
  • Kogemusnõustaja kvalifikatsiooni omandamiseks vajalikku juhendatud iseseisvat tööd õppekirjanduse läbitöötamiseks, taastumisloo kirjalikuks läbitöötamiseks ja eneserefleksiooniks, Täpsemad juhised ja kirjalik tagasiside koolitajalt.

Õppeaja kestus ja tunniplaan:
Sõltub õppijate valmisolekust ja võimalusest. 6 akh tunniste koolituspäevade korral on koolituse kestus 26 koolituspäeva.

Koolituse moodulite SISU ja ÕPIVÄLJUNDID
Koolituse tulemusena on õppija omandanud kogemusnõustaja tegevuseks vajaliku koolituse auditoorse ja iseseisva töö ning praktika osa teadmised ja oskused.
Koolituse metoodika järgib AKTIIVÕPPE põhimõtteid, kus kasutatakse lühiloenguid, arutelusid, eneseanalüüse, praktilisi harjutusi, tagasisidet, individuaalse, paaris- ja grupitöö vorme.

Koolituse sisu- ja väljundite struktuur:
Peamiste õpiväljunditena koolituse läbinud õppija:

 • Teab, mõistab ja oskab juhinduda kogemusnõustamise teenuse seaduslikust raamistikust, kvalifikatsioonist, kvaliteedi ja eetika kriteeriumidest;
 • Omab ülevaadet meetodidest, kuidas jõustada klienti tema taastumisel ja toimetuleku juhtimisel;
 • Teab, kuidas luua ja arendada kliendiga turvalist kontakti;
 • Teab ja oskab kasutada põhilisi nõustamise- ja juhendamise tehnikaid;
 • Väärtustab ja oskab arendada tugivõrgustiku koostööd kliendi toimetuleku tõhustamiseks;
 • Teab, kuidas ennast teenuse osutajana juhtida ja oskab vältida läbipõlemist;
 • Omab ESMAABI alast pädevust (tunnistus);
 • Teab teenuste erialast terminoloogiat ja oskab kasutada kaasaegseid õpioskusi;
 • On omandanud teenuse osutamiseks vajalikud digioskused.

Täiendavalt avardab koolitus osalejate üldkompetentse sotsiaalsete oskuste, sh. eriti emotsionaalse intelligentsuse vallas.

Täpsed sisuteemad, mahud ja õpiväljundid:
vt. dokument “Kogemusnõustaja õppekava sisuteemad, mahud ja õpiväljundid – 190 ak. tn”.

Õpingute lõpetamise – TUNNISTUSe – nõuded, tulemus ja hindamine:
1) Koolitusmoodulites osalemine vähemalt 80% ulatuses.
2) Individuaalse töö analüüs-arvestus.
Õppijale, kes ei täida õpingute lõpetamise nõudeid või katkestab koolituse, väljastatakse soovi korral TÕEND osaletud koolituse osa kohta.

Põhilised koolitajad:

Marika Juuse, MA psühholoogias.
25 aastane täiskasvanute koolituskogemus al.1995, sh Ida-Virumaal psühho-sotsiaalse teenuse käivitamine, osutamine peredele, perekeskse teenuse arendamine, meeskonna ja KOV spetsialistide koolitused ning järjepidev supervisioon.
2010-2014 SA Dharma Tugiisikute baaskoolituse koolitaja Eesti erinevates piirkondades.

Ene Vinter-van Vierssen, MA psühholoogias.
Täiskasvanute koolitamise kogemus al. 1996, mh.
2001-2005 politseiametis politsei kutsehariduse arendamine, 2006-2008 Makedoonia Vabariigi Politseiakadeemia Twinning-projekti raames, sh töökohal õppimiseks õpiülesannete ja juhen-damissüsteemi loomine, juhendajate koolitamine,
2010-2014 mentorite valimine, sotsiaaltöötajate ja klienditeenindajate juhendamine ja super-viseerimine, kogemusnõustajate koolitamine.

Kati Loo, MA pedagoogikas ja filoloogias, suhtekoolitaja ja -nõustaja.
Täiskasvanute koolitamise kogemus al. 2004, mh.
Al. 2010 mentorite ja sotsiaalse suunitlusega grupijuhendajate koolituse korraldaja ja läbiviija,
Al. 2012 kogemusjuhendajate koolituskava koostamine, koolituse läbiviimine, juhendamine,
Al. 2016 “Põlvkonnad dialoogis” töötubade juht,
Erinevate sotsiaalsete teenuste arendus- ja pilootprojektide juht.

Andrei Popov, MA psühholoogias, psühho- ja hüpnoteraapia täiendkoolitus.
Nõustamise ja koolituse kogemus al. 2014.

Ljubov Makushina, täiskasvanute koolitaja 6. tase
Koolituse, nõustamise ja tugiisiku kogemus al. 2013.

Koolitus toimub Eriolukorra nõudeid arvestades – veebi- ja kontaktõppena:
Tallinnas aadressil Pae 19, Lasnamäel (endine lasteaia hoone) ja Kohtla-Järvel aadressil Endla 4 (endine koolimaja, praegune Täiskasvanute Koolituskeskus) või vastavalt kokkuleppele õppija ja koolituse rahastajaga.
Koolituskeskuse pidaja tagab koolitusruumide vastavuse koolitusruumidele esitatavatele tingimustele.
Hooned asuvad ühiskondliku transpordi peatuste vahetus läheduses, hea ühendus kõigi linnaosadega. Ruumid asuvad esimesel, teisel ja kolmandal korrusel. Klassiruumid on ehituslikult korralikud ja sisustatud koolituseks vajaliku mööbliga (lauad, toolid), kaasaegsete õppevahendite ja seadmetega (projektor, arvutid, interneti ühendus, paber/magnettahvlid jms.) ning võimaldavad läbi viia nii teoreetilist koolitust kui praktilisi tegevusi ja grupitööd. Kõigile osalejatele on tagatud tool ja koht laua ääres ning ruumides on piisavalt ruumi grupitööde läbiviimiseks ka ringis või teatri stiilis. Ruumides on olemas arvutite ja interneti kasutamise võimalus.
Ruumide läheduses on kätepesuvõimalus ja koridoris korralikult remonditud tualetid. Ruumis on võimalik organiseerida kohvipause. Ruumid, tehnika ja vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetele.

Õppematerjalid: Põhilised õppematerjalid on toodud alljärgnevas loendis. Õppematerjalid saab õppija iga koolitusteema kohta oma emakeeles (va. Terminoloogia ja keeleõppestrateegia, kus originaalkeelele lisandub tõlge osaleja emakeelde) ja koolitajad täiendavad neid jooksvalt. Osalejate poolt koostatud õppematerjalide kaust jääb pärast koolitust osalejatele.

Põhiliste õppematerjalide LOEND:
Sotsiaalhoolekandeseadus, Riigi Teataja;
Tugiisiku teenus, Sotsiaalkindlustusamet;
Первая психологическая помощь: руководство для работников на местах;
Erikson's stages of psychosocial development;
CARe metoodika materjalid eesti ja vene keeles;
Martti Lindqvist "Aitaja vari. Kurjuse ja haavatavuse probleem inimestega töötamisel";
Josef E. Colford, Alan. A. Cavaiola Crisis Intervention: A Practical Guide;
Elaine Ades Sachnoff "The Warm Up Book", käsikiri.

Praktikabaasi kirjeldus:
Praktika toimub auditoorse koolitusega samas koolituskeskuses.